Głosowanie SMS

Założyciel:
Sziget Festival - The Island of Freedom
Głosowanie SMS
Rodzaj muzyki:
Alternatywa
Założenie grupy:
22 maja 2014
Ostatnia modyfikacja:
22 maja 2014

REGULAMIN KONKURSU SMS-owego 'Zdecyduj kto zagra na SZIGET Festival 2014'

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs SMS-owy „Zdecyduj kto zagra na SZIGET Festival 2014“ (dalej: „Konkurs“) organizowany jest w związku z konkursem „Zagraj na SZIGET Festival 2014“.
2. Organizatorem Konkursu jest Jarosław Szubrycht, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Trzecie Ucho“, adres ul. Bobowskiego 2/22, 31 – 552 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działałności Gospodarczej, NIP 6842145788, REGON 120910396 (dalej: „Organizator").
3. Współorganizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-30 (dalej "Koordynator techniczny").
4. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 22 maja 2014 r. do godziny 23:59:59 dnia 29.05.2014 r.
5. Konkurs prowadzony jest jako głosowanie SMS-owe, wśród użytkowników serwisu muzzo.pl, którego celem jest wyłonienie zwycięzcy w konkursie „Zagraj na SZIGET Festival 2014”.
6. Wyniki Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.muzzo.pl
7. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz Koordynatora technicznego, jak również członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, T-Mobile , Plus GSM i Play.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.muzzo.pl
5. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Konkursu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie.

III. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w głosowaniu i oddać swój głos na jeden z zespołów, ubiegających się o nagrodę w konkursie „Zagraj na SZIGET Festival 2014”, należy wysłać w okresie trwania Konkursu wiadomość SMS pod numer 7271. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: SZ.numer_zespołu (przykład SZ.01). Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Konkursu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.
2. Koszt wiadomości SMS wynosi 2,00 zł netto; (2,46 zł brutto).
3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować Uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału Konkursie.
4. Dodatkowo, obok oddania swojego głosu w głosowaniu, Uczestnik może ubiegać się o nagrodę w Konkursie – w tym celu w treści wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1 powyżej należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz pojechać na SZIGET Festival 2014?”. Odpowiedź powinna zawierać maksymalnie 155 znaków.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, bez względu na okoliczność, czy wyłącznie oddaje swój głos w głosowaniu czy również ubiega się o nagrodę w Konkursie.
6. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden Uczestnik. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do Uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

IV. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są: 4 (słownie: cztery) pojedyncze tygodniowe karnety na SZIGET FESTIVAL 2014.
2. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
4. Laureaci zostaną wyłonieni spośród tych Uczestników Konkursu, którzy obok oddania swojego głosu w głosowaniu za pomocą wiadomości SMS, udzielili również odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt. III. ust. 4.
5. Wyłonienie laureatów Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni od zakończeniu Konkursu.
6. Wyłonienia laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana w tym celu przez Organizatora, która wybierze 4 (cztery) w jej ocenie najlepsze odpowiedzi na wskazane pytanie konkursowe. Komisja Konkursowa przy dokonaniu wyboru kierować się będzie merytorycznym poziomem nadesłanych odpowiedzi, jak również humorystycznym lub nietypowym charakterem udzielonej odpowiedzi.
7. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.
8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przekazanie przez laureata danych, umożliwiających jego identyfikację tj. zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.
9. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
10. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
11. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu niezbędnym dla właściwego przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród jego laureatom.
12. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: Jarosław Szubrycht, adres ul. Bobowskiego 2/22, 31 – 552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego,
b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Konkursu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
3. Organizator Konkursu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Konkursu,
b. problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Konkursu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
c. korzystanie z Konkursu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. przerwy w działaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora;
e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;
f. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
g. za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
5. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru przeznaczonego dla Konkursu.

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post