KONKURS: Letters From Silence!

Założyciel:
Redakcja Muzzo
Redakcja Muzzo Miasto:
INTERIA.PL
Zobacz profil
KONKURS: Letters From Silence!
Rodzaj muzyki:
Alternatywa
Założenie grupy:
21 września 2011
Ostatnia modyfikacja:
25 października 2011

ZDOBĄDŹ WEJŚCIÓWKĘ NA KONCERT LETTERS FORM SILENCE!

Kilka tygodni temu duet Letters From Silence wydał album ”No Plain Shortcuts” i właśnie gra swoją pierwszą dużą trasę promocyjną. Chcesz znaleźć się na jednym z koncertów i usłyszeć duet na żywo? Mamy dla Was zaproszenia – po dwa podwójne na każdy z trzech poniższych koncertów:

28.10 - Radom, Czytelnia Kawy
29.10 - Chełmża, Filip Restaurant
30.10 - Zielona Góra, 4 Róże Dla Lucienne

By znaleźć się na widowni wraz z osobą towarzyszącą podczas jednego z nich wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania:
Jaki tytuł nosi piosenka, do której powstał pierwszy oficjalny teledysk zespołu?
Dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś dostać zaproszenie na koncert Letters Form Silence?

Odpowiedzi wraz z adresem swojego profilu na Muzzo.pl i datą koncertu, w którym chcesz uczestniczyć, prosimy przesyłać na adres redakcja@muzzo.pl

Na Wasze maile czekamy do czwartku (27 października) do północy.

Zapraszamy do zabawy!

-----------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU „Zdobądź wejściówkę na koncert Letters From Silence!”

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs "Zdobądź wejściówkę na koncert Letters From Silence!", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 zwaną dalej "INTERIA.PL"
2. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi na 2 (słownie: dwa) pytania konkursowe.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 25/10/2011 i trwa do godziny 23:59:59 dnia 27/10/2011.
II. Uczestnicy Konkursu:
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie jednakże wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
7. Wysyłając maila w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://muzzo.pl/grupa/konkurs-letters-from-silence,10211
III. Zasady Konkursu
9. Zadaniem uczestników Konkursu jest:
a. dokonanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie nr 1
b. odpowiedź na pytanie nr 2 wraz z krótkim uzasadnieniem
c. przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe na adres redakcja@muzzo.pl wraz z podaniem swojego profilu w serwisie Muzzo.pl oraz datą wybranego koncertu.
Pytania zamieszczone są pod adresem:http://muzzo.pl/grupa/konkurs-letters-from-silence,10211
10. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 5 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
IV. Wybór Zwycięzców
11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 24 godziny po zakończeniu Konkursu.
12. Zwycięzcami Konkursu zostanie 6 (słownie: sześć) osób, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe nr 1 oraz odpowiedzą i w najciekawszy sposób uzasadnią swoją odpowiedź na pytanie numer 2.
13. Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora (składająca się z trzech pracowników Organizatora) dokona oceny odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz jej uzasadnienia mając na uwadze poprawność językową odpowiedzi kreatywność uczestnika.
V. Rozwiązanie Konkursu
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28-10-2011
11. Lista zwycięzców podana będzie w serwisie www.muzzo.pl ,
12. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5 lub 6 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową.
IV. Nagrody
13. Fundatorem nagrody jest Organizator
14. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody poza spełnieniem warunków określonych Regulaminem, jest przesłanie przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP.
15. Nagrodą w Konkursie są 3 podwójne zaproszenie – po jednym na każdy z trzech koncertów duetu Letters From Silence
16. Laureat Konkursu ma prawo do zabrania ze sobą osoby towarzyszącej, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli laureatem jest osoba małoletnia drugą osobą może być jedynie rodzic lub opiekun prawny.
17. Nagroda nie obejmuje kosztów przejazdów z miejsca zamieszczania lub powrotu do miejsca zamieszkania.
18. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
19. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
20. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
21. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
VI. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych uczestnika. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

 • Redakcja Muzzo

  Redakcja Muzzo

  Miasto: INTERIA.PL

  Witajcie, Natchnienia, świetnych płyt oraz ekscytujących koncertów życzymy Wam w 2014 Roku!!! Szukając kolejnych kanałów do promocji Waszej twórczości, wraz z nowym rokiem postanowiliśmy nieco zmodyfikować i odświeżyć serwis. Dziś znacznie łatwiej (i szybciej) rekomendować jednym zdaniem godny uwagi profil lub przekazać informację z nim związaną na Facebooku (nasz muzzowy fanpage śledzi tam blisko 19 tys. zainteresowanych świeżą, polską muzyką fanów), niż konstruować tradycyjny serwisowy wpis. W związku z powyższym zwiększyliśmy stopień integracji Muzzo.pl z Facebookiem wdrażając nową stronę główną - http://muzzo.pl/. Od stycznia 2014 r. zintensyfikujemy także nasze działania na stworzonym przez Marka Zuckerberga serwisie. Każda aktywność będzie jednak trafiała do użytkowników, którzy z Facebooka nie korzystają, a odwiedzają Muzzo.pl w poszukiwaniu nowych muzycznych treści. Nowy kształt strony głównej w pełni na to pozwoli. Nie rezygnujemy z pomagania Wam w zdobywaniu możliwości zaprezentowania się przed publicznością na koncertach i przed ludźmi z branży muzycznej. Będziemy działać w taki sposób, jak robiliśmy to do tej pory - organizując stosowne eventy. Trwającą tego typu akcję - konkurs ”Zagraj na finale WOŚP w Krakowie!” - znajdziecie tu: http://kbf.muzzo.pl/. Dzięki obecności w Muzzo.pl, nadal macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL. Pozdrawiamy, Zespół Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W odpowiedzi na liczne pytania, które do nas nadsyłacie, informujemy, iż szansę na promocję w serwisie Muzzo.pl mają jednakowo wszyscy Użytkownicy, bez względu na reprezentowany gatunek muzyczny, wiek wykonawcy, czy datę rejestracji w serwisie. Prezentując wykonawców na stronie głównej oraz miejscach autopromocyjnych serwisu redakcja dba o taki dobór wykonawców, by każdy gatunek miał na niej swojego reprezentanta. Wpływ na wybór promowanego wykonawcy mają m.in.: popularność, atrakcyjność profilu i prezentowanych treści, powiązanie treści z wydarzeniami w serwisie oraz z wydarzeniami na polskim rynku muzycznym. Jeżeli nie znaleźliście dotąd swojego faworyta wśród promowanych wykonawców, prześlijcie do nas jego kandydaturę wysyłając e-maila o tytule „PROMO – nazwa wykonawcy” na adres redakcja@muzzo.pl, w treści umieszczając adres jego wizytówki wraz z uzasadnieniem, dlaczego wg Was powinniśmy promować akurat tego artystę. Ze względu na dużą liczbę wykonawców w serwisie nie zawsze udaje się dotrzeć do tych najciekawszych. Liczymy więc na Waszą pomoc. Wierzymy, że wspólnie uda nam się znaleźć i wypromować zasługujących na to muzyków. Pozdrawiamy, Redakcja Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Witajcie Poszukiwacze i Wszyscy użytkownicy popierający akcję „MuzzoList”! Cieszy nas fakt, że jesteście aktywnymi członkami społeczności Muzzo.pl. Z myślą o takich właśnie odbiorcach tworzyliśmy ten serwis. Cenimy Waszą działalność, którą obserwujemy od dawna. Wasze zaangażowanie - przede wszystkim w poszukiwaniu i popularyzacji twórczości najciekawszych muzyków w serwisie, dbanie o poziom merytoryczny debaty publicznej, a także pomysły na usprawnienie i modyfikacje serwisu Muzzo.pl, budzą nasze uznanie. Odnosząc się do Waszych postulatów informujemy o wdrożeniu nowej wersji konwertera (21.12.2009), dzięki której dotychczasowe problemy z wgrywaniem plików na serwer, o których piszecie, nie powinny już występować. Zaostrzyliśmy także wewnętrzne procedury kwalifikacji wulgaryzmów i postępowania przy ich usuwaniu. Przykro nam, że niektórzy użytkownicy Internetu wypowiadają się w ten sposób, wykorzystując do tego nasz system i Wasze profile. Uruchamiając serwis nie przygotowaliśmy mechanizmów premoderacji komentarzy uznając, iż ludzi których łączy MUZYKA, nie trzeba będzie kontrolować, czy dyscyplinować. Postulaty wprowadzenia konieczności występowania w serwisie pod nazwiskiem oraz kasowania profili nieaktywnych przez dłuższy czas nie są możliwe do zrealizowania ze względów regulaminowych. Ponadto, nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż spora liczba użytkowników powraca do korzystania z serwisu po dłuższej nieobecności, a wielu ceni sobie anonimowość. Wszelkie pozostałe uwagi oraz pomysły na usprawnienie i rozwój serwisu zostały przedstawione do analizy działom biznesowym, deweloperskim i technicznym. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy mogli wspólnie testować nowe rozwiązania. Niestety nie możemy podać szczegółów oraz dokładnego terminu wprowadzenia zmian, dlatego prosimy o cierpliwość. Pytania, uwagi i wszelką korespondencje do nas możecie pozostawiać na profilu (http://redakcja-muzzo.muzzo.pl/) w formie komentarzy lub przesyłać bezpośrednio pod adres e-mailowy redakcja@muzzo.pl. Liczymy na Wasze propozycje i sugestie. Dziękujemy za zainteresowanie i pomysłowość, tacy ludzie jak Wy tworzą Muzzo.pl! Życzymy sukcesów, -- Redakcja serwisu Muzzo.pl --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fakt, iż jesteśmy tu z Wami i piszemy te słowa znaczy jedno, nareszcie doczekaliśmy się miejsca w Sieci, gdzie mogą zaprezentować się różni twórcy muzyki – profesjonaliści, gwiazdy światowych scen, ale przede wszystkim artyści stawiający dopiero pierwsze kroki w show-biznesie – zespoły, soliści, DJ-e oraz oczywiście fani. Dzięki obecności w Muzzo.pl, macie szansę na promocję w portalu INTERIA.PL, w postaci newsów w serwisie muzyka.interia.pl, wywiadów i koncertów w telewizji INTERIA.TV oraz niebawem Wasze koncerty w realnych klubach na terenie całej Polski! Jeżeli jeszcze nie macie swojego profilu - nie zwlekajcie dłużej. Przyłączcie się do nas. Podzielcie się swoją muzyką z innymi, a my zadbamy, by zaistniała ona w Sieci.

 • achu

  achu

  Miasto: Świecie

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post