Plebiscyt Rock For People Festival SMS - Regulamin

Założyciel:
Festiwal Rock For People 2011
Festiwal Rock For People 2011 Miasto:
Hradec Králové
Zobacz profil
Plebiscyt Rock For People Festival SMS - Regulamin
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
1 czerwca 2011
Ostatnia modyfikacja:
1 czerwca 2011

REGULAMIN „Plebiscytu Rock For People Festival SMS”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu "Rock For People Festival SMS" (dalej: Plebiscyt) jest RAE Radosław Miszczak z siedzibą we Wrocławiu ul. Holenderska 10, 54-403 Wrocław wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wisznia Mała pod numerem 1892 (dalej „Organizator Plebiscytu").
2. Współorganizatorem Plebiscytu "Rock For People Festival SMS" (dalej: Plebiscyt) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Współorganizator Plebiscytu").
3. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 02 czerwca 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 12 czerwca 2011 r.
4. Plebiscyt jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.interia.pl.
5. Organizator Plebiscytu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia kulturalnego.
6. Wyniki Plebiscytu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Współorganizatora Plebiscytu na stronach www.interia.pl.
7. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych .
Uczestnicy Plebiscytu
1. Udział w Plebiscycie polega na oddaniu głosu przez uczestnika Plebiscytu poprzez wysłanie wiadomości SMS wedle schematu opisanego w Regulaminie.
2. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Plebiscytu, Współorganizatora Plebiscytu, współpracowników Organizatora Plebiscytu oraz członków ich rodzin. Plebiscyt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era , Plus GSM i Play.
3. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Plebiscycie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
4. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora i Współorganizatora Plebiscyt u oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl
5. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Plebiscycie dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Plebiscytu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Plebiscycie.
6. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS -a o treści "ZGODA", pod numer wskazany przez Organizatora.
Zasady Plebiscytu
1. Aby oddać swój głos w Plebiscycie oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Plebiscytu określonym powyżej wiadomość SMS pod numer 7141. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem, RFP.NUMER ZESPOŁU (przykład RFP.2). Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Plebiscytu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.
2. Koszt wiadomości SMS wynosi 1 zł netto; (1,23 zł brutto).
3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Plebiscycie.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.
5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.
Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Współorganizator Plebiscytu.
2. Wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody. Nagrodami tymi są:
a) 10 (słownie: dziesięć) zestawów płyt (w każdym zestawie 3 płyty)
3. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które wzięły udział w Plebiscycie zgodnie z niniejszym regulaminem.
6. Wyłonienie laureatów Plebiscytu będzie miało miejsce w siedzibie Współorganizatora Plebiscytu nie później niż 7 dni po zakończeniu Plebiscytu.
7. Laureaci Plebiscytu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.
8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 22 czerwca 2011 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.
9. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Współorganizatora Plebiscytu w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Plebiscytu lub podania niepełnych danych Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia nagrody.
10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Współorganizatorowi Plebiscytu stosowne oświadczenie na piśmie. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Współorganizatora.
11. Współorganizator zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Plebiscytu najpóźniej do 15 lipca 2011r.
12. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. Zadaniem Komisji będzie ponadto:
a. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
b. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
13. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi, zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych nagród. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS. Komisja zadzwoni na wybrany numer. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, nie prześle danych stosownie do obowiązku określonego ust.8 powyżej, komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy.
14. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.
15. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Plebiscytu jest Współorganizator Plebiscytu.
16. Organizator i Współorganizator Plebiscytu uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.
17. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów Plebiscytu dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.
Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Plebiscytu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Współorganizatora Plebiscytu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.
b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Plebiscytu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
3. Organizator Plebiscytu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.
4. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

  • Festiwal Rock For People 2011

    Festiwal Rock For People 2011

    Miasto: Hradec Králové

    . ZNAMY LAUREATÓW KONKURSU! Dziękujemy za Wasze głosy, a także za żywe zainteresowanie młodą polską muzyką. Tak trzymać! Dzięki Wam na czeskim festiwalu ”Rock For People 2011”, na scenie Młodych Talentów, podczas Muzzo.pl DAY zaprezentują się: CAŁA GÓRA BARWINKÓW, CAMERO CAT, SHALEYESH, LEE MONDAY, KIND OFF, CATE LIKES CANDY, MAMA SELITA. Zwycięzcom gratulujemy! Przypomnijmy, o zaproszenie na czeski festiwal i możliwość wystąpienia na scenie Młodych Talentów podczas MUZZO.PL DAY walczyło blisko 200 wykonawców, reprezentujących niemal wszystkie odcienie muzyki rockowej. Jury w składzie: Radek Miszczak (Agencja Joytown), Mateusz Nowak (Muzzo.pl), Michał Boroń (Interia.pl), Adam Nowacki (Roxy FM) przesłuchało i oceniło utwory wszystkich kandydatów kwalifikując do finału 12 znakomitych młodych grup. To Wy, oddając swoje głosy w plebiscycie SMS, spośród nich wybraliście najlepszą 7, która zagra na scenie Młodych Talentów podczas Muzzo.pl DAY, 3 lipca, w ramach Rock For People 2011 w Hradec Kralove! Oto szczegółowe wyniki głosowania: 1. CAŁA GÓRA BARWINKÓW - 19,57% 2. CAMERO CAT - 15,19% 3. SHALEYESH - 14,18% 4. LEE MONDAY - 9,71% 5. KIND OFF - 8,70% 6. CATE LIKES CANDY - 8,20% 7. MAMA SELITA - 7,83% 8. CROPLA - 4,70% 9. MOUGA - 4,19% 10. GIFLOF - 3,78% 11. LULLAPOP - 3,64% 12. THE CHILLOUD - 0,32% Wśród fanów biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną nagrody - zestawy płyt. Ze zwycięzcami losowania skontaktujemy się bezpośrednio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MASZ DOSYĆ SZARPANIA STRUN W ZAMKNIĘTYM GARAŻU? MARZY CI SIĘ KONCERT NA JEDNYM FESTIWALU Z WHITE LIES, PRIMUS CZY MY CHEMICAL ROMANCE? A MOŻE CHCESZ, BY TWÓJ ENERGETYCZNY WOKAL NIÓSŁ SIĘ ECHEM DALEKO POZA GRANICAMI KRAJU? ZACZNIJ STROIĆ SPRZĘT I SPRÓBUJ SWOICH SIŁ W STARCIU O WYSTĘP NA FESTIWALU ROCK FOR PEOPLE 2011 - NAJWIĘKSZYM W CZECHACH WYDARZENIU MUZYCZNYM! Amatorzy ciężkiego brzmienia, młode kapele spod znaku rocka lub pasjonaci gitarowego grania – wszyscy muzycy mają okazję zmierzyć się w walce o miejsce na scenie MŁODYCH TALENTÓW w Hradec Kralove podczas MUZZO.PL DAY! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w dniach 29 kwietnia do 27 maja 2011 roku: - założyć profil w serwisie Muzzo.pl - wrzucić na niego co najmniej jeden utwór audio (krótka biografia, foto lub video nie zaszkodzą) - przesłać na adres e-mail konkurs_rfp@joytown.pl wiadomości podając w temacie swój nick w serwisie muzzo.pl, a w treści wpisując nazwę zespołu/wokalisty, dane osoby kontaktowej, jak również o dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu - wstawić na oficjalnym profilu konkursowym (www.rockforpeople.muzzo.pl) komentarz w postaci formułki: "Zgłaszam się do udziału w konkursie Zagraj na Rock for People Festival i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go". Ze wszystkich konkursowych zgłoszeń Jury w składzie: Radek Miszczak (Agencja Joytown), Mateusz Nowak (Muzzo.pl), Michał Boroń (Interia.pl), Adam Nowacki (Roxy FM) wybierze 12 uczestników, na których w finałowej części konkursu głosować będą fani! To oni za pomocą SMS’ów wysyłanych na specjalnie przygotowany numer w dniach 02.06 - 12.06.2011 zdecydują, kto zwycięży w naszym konkursie! 7 z 12 uczestników finału, którzy otrzymają największą liczbę głosów (jeden sms z danego nr = 1 głos) zagra na ROCK FOR PEOPLE w CZECHACH! SIEDEM ZWYCIĘSKICH FORMACJI ZNAJDZIE SIĘ W SAMYM ŚRODKU NIEZAPOMNIANEGO WYDARZENIA MUZYCZNEGO OBOK NAJWIĘKSZYCH GIGANTÓW ŚWIATOWEJ SCENY ROCKA I BĘDZIE MIAŁO SWÓJ WŁASNY UDZIAŁ W TWORZENIU HISTORII LEGENDARNEGO FESTIWALU ROCK FOR PEOPLE! Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie pod adresem http://muzzo.pl/grupa/regulamin-zagraj-na-rock-for-people-festival,10144 Uwaga: W zawiązku z dużym zainteresowaniem mediów naszym konkursem postanowiliśmy rozszerzyć skład jury o Adama Nowackiego, reprezentującego radio Roxy FM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rock For People to plenerowa impreza wakacyjna, regularnie nagradzana jako najlepszy event w Czechach, kraju festiwali. Cztery dni mocnych rockowych brzmień, ogromna dawka pozytywnej energii, niesamowite widowiska audio-wizualne, wakacyjna atmosfera i, co najważniejsze, koncerty największych rockowych ikon – w tym roku spokój zakłócać będą między innymi Paramore, Pendulum, White Lies, The Streets, My Chemical Romance, Sum 41, Digitalism czy Parkway Drive. Żywiołowa fuzja ostrych brzmień rozpocznie się w piątek 2 lipca i potrwa do wtorku 5 lipca. Zapraszamy na strony: * http://www.rockforpeople.pl * http://www.facebook.com/rockforpeoplepl

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post