REGULAMIN

Założyciel:
METALFEST OPEN AIR 2012
METALFEST OPEN AIR 2012 Miasto:
Jaworzno, OWR Sosina
Zobacz profil
REGULAMIN
Rodzaj muzyki:
Ciężkie Brzmienia
Założenie grupy:
6 kwietnia 2012
Ostatnia modyfikacja:
6 kwietnia 2012

Regulamin konkursu 'Zagraj na Metalfest 2012'

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Zagraj na Metalfest 2012" (dalej: "Konkurs") jest Tomasz Ochab, prowadzący działalność pod nazwą Knock Out Productions z siedzibą w Krakowie przy ul. Miechowskiej 1, wpisaną Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dalej: "Organizator"), będący jednocześnie organizatorem festiwalu „Metalfest 2012” („Festiwal”), odbywającego się w Sosinie Jaworzno w dniach 1 do 3 czerwca 2012 roku.
2. Konkurs trwa od dnia 6 kwietnia 2012 roku do 27 kwietnia 2012 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.muzzo.pl
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu
4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako wykonawca albo w ramach zespołu muzycznego albo jako wokalista, grająca muzykę rock, metal, hardcore.
5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
6. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu
8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 1 (jednego) młodego zespołu muzycznego (wokalisty) i umożliwienia mu występu na Festiwalu na Małej Scenie –harmonogram występu (godziny, dokładny termin) wybranego zespołu (wokalisty) wskaże Organizator.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail info@knockoutprod.net wiadomosci o temacie (Nick użytkownika muzzo.pl) zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty, jak również o dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie profilu o przynajmniej jeden utwór, wykonywany przez zespół muzyczny (wokalistę)
d. dodania na profilu METALFEST OPEN AIR 2012 informacji o następującej treści "zgłaszam się do udziału w konkursie 'Zagraj na Metalfest 2012' i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go".
e. wypełnienie warunków regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie do dnia 23 kwietnia 2012 roku.
10. W Konkursie jury powołane przez Organizatora w składzie: Tomasz Ochab, Maciej Szurik, Marek Laskowski, Mateusz Nowak oraz Michał Boroń wyłoni 1 (jednego) zwycięzcę spośród Uczestników, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 9, Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów), zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 27 kwietnia 2012 roku
11. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, o dokładnym terminie, w którym odbędzie się jego koncert oraz o warunkach technicznych, jakie musi spełnić. W przypadku niespełnienia przez wybranego Zwycięzcę wskazanych przez Organizatora kryteriów, w tym w przypadku braku możliwości przybycia na koncert w podanym przez Organizatora terminie, Zwycięzca traci prawo do udziału podczas Festiwalu a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który spełnia wymogi określone w ust. 9 i który zostanie odpowiednio oceniony przez jury pod względem merytorycznym.
12. Nagrodą w Konkursie jest w występ na Festiwalu na małej Scenie, w dniu ustalonym przez Organizatora. Organizator gwarantuje również miejsce na festiwalowym polu namiotowym oraz wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu. Koszty podróży pokrywa Zwycięzca.
13. Występ może trwać maksymalnie 30 minut. Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu muzycznego (szczegóły zostaną przekazane w sposób, o którym mowa w pkt. 11 powyżej). Obsługę techniczną koncertu w postaci dwóch wzmacniaczy gitarowych, jeden wzmacniacz basowy, zestaw perkusyjny bez stopy, werbla i talerzy, sprzęt nagłośnieniowy zapewni Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. W przypadku, gdy Zwycięzca będzie wykonywać podczas występu utwory innych wykonawców (covery), zobowiązany będzie na własne ryzyko do uiszczenia z tego tytułu niezbędnych opłat do ZAIKS.
16. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację ich wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 16 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu i Festiwalu.
18. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu Zwycięzcy.
19. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo Zwycięstwa w Konkursie.
20. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
21. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

IV. Dane osobowe
34. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
35. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
36. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl oraz www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcą Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7. dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
37. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Tomasz Ochab - Knock Out Productions , ul. Miechowska 10/1, 30-055 Kraków.
38. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje
40. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
41. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - ul. Miechowska 10/1, 30-055 Kraków.
42. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VI. Postanowienia końcowe
43. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
44. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 • METALFEST OPEN AIR 2012

  METALFEST OPEN AIR 2012

  Miasto: Jaworzno, OWR Sosina

  Zwycięzcą konkursu została grupa FROSTBITE (http://frostbitepoland.muzzo.pl/) i to ona zagra na Metalfest Open Air 2012. Organizatorzy skontaktują się z laureatami w sprawie uzgodnienia szczegółów występu w Jaworznie. Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UWAGA: W związku z dużym zainteresowaniem konkursem i wyrównanym poziomem kandydatów zmuszeni jesteśmy przedłużyć przesłuchiwania jury. Wyniki konkursu podamy w poniedziałek, 30 kwietnia. Pozdrawiamy, Organizatorzy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JEŚLI TWORZYSZ PRAWIDZY METAL, MÓWIĄ CI COŚ NAZWY MEGADETH, BLIND GUARDIAN, KREATOR CZY FEAR FACTORY LUB ZWYCZAJNIE CHCIAŁBYŚ ZAGRAĆ NA DUŻYM FESTIWALU TO TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE! Już za niecałe 2 miesiące rozpocznie się święto muzyki metalowej czyli polska edycja objazdowego festiwalu METALFEST OPEN AIR 2012, którego gwiazdą jest legendarny MEGADETH, a obok nich zobaczymy m. in. Blind Giardian, Kreator czy W.A.S.P. Knock Out Productions przy współpracy z Muzzo.pl daje również i Wam możliwość zaprezentowania własnej twórczości podczas tego niesamowitego wydarzenia! Brzmi interesująco? Oto co należy zrobić: - założyć profil w serwisie Muzzo.pl (jeśli jeszcze go nie posiadacie) oraz uzupełnić go o przynajmniej jeden własny utwór, - dodać do oficjalnego profilu METALFEST OPEN AIR 2012 na Muzzo.pl komentarz o następującej treści: „Zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj na Metalfest 2012” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go", - przesłać na adres e-mail info@knockoutprod.net wiadomosci zawierającej w temacie Nick użytkownika muzzo.pl (zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty) oraz podać w nim dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu, Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2012 r. Ze wszystkich uczestników jury w składzie: Tomasz Ochab (Knock Out Productions), Maciej Szurik (Knock Out Productions), Marek Laskowski (klub Progresja), Michał Boroń (Interia.pl) oraz Mateusz Nowak (Muzzo.pl), wyłoni zespół (wokalistę), który wystąpi podczas pierwszej, polskiej edycji METALFEST OPEN AIR 2012! Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie pod adresem http://muzzo.pl/grupa/regulamin,10273.

 • Cohors Praetoria

  Cohors Praetoria

  Miasto: Rzeszów

  Założycielami zespołu są gitarzyści (Bednarz i Derek),którzy na pierwszych próbach rozpoczynają aranżowanie swoich kawałków. Po wielu przeobrażeniach skład na wakacjach 2008 wpływa na szerokie wody melodycznego death metalu. We wrześniu 2008 do zespołu dołącza perkusista Axis. W grudniu 2008 roku do bandu zostaje przyjęty Jeremi - gitarzysta basowy. Muzyka zespołu to mocne i energiczne, a zarazem melodyjne i pełne dramatyzmu kompozycje Derka, obficie doprawiane na każdej próbie żywiołowością i charyzmą całego bandu. Nazwa zespołu oznacza gwardie, jest to jakby synonim do mocnego i ofensywnego brzmienia jakie reprezentuje Cohors Praetoria (prosimy o wymawianie "kors pretoria" ). Debiut sceniczny odbył się 28.03.2009, od tej pory band często gości na róznych scenach całej Polski.

 • ambit

  ambit

  Miasto:

  Posłuchaj nowości na Polskim rynku! Zamówienia odnośnie występu : E-mail: zofia.p1@poczta.onet.pl Tel : 889 685 536 http://www.youtube.com/watch?v=Y1_ymbREvJ4 http://pl.myspace.com/marxhuk

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post