REGULAMIN

Założyciel:
Park Śląski
Park Śląski Miasto:
Chorzów
Zobacz profil
REGULAMIN
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
27 maja 2013
Ostatnia modyfikacja:
27 maja 2013

Regulamin konkursu 'Zagraj na Urodzinach Parku Śląskiego’

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu 'Zagraj na Urodzinach Parku Śląskiego’ (dalej: "Konkurs") jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie, al. Różana 2, 41-501 Chorzów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000169777 (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 27.05.2013 roku do 17.06.2013 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej http://park-slaski.muzzo.pl/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako wykonawca albo w ramach zespołu muzycznego albo jako wokalista.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia młodego zespołu muzycznego i umożliwienie mu występu na ”Urodzinach Parku Śląskiego’” w Chorzowie (dalej: „Koncert”) podczas koncertu w dniu 21 czerwca 2013 roku.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie przez Uczestnika profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie muzzo.pl (dalej: „Profil”)– w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail wmirek@parkslaski.pl wiadomości zawierającej w temacie wiadomości Nick użytkownika muzzo.pl, zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty, jak również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie Profilu o przynajmniej jeden autorski utwór, wykonywany przez Uczestnika (zespół muzyczny/wokalistę)
d. dodania jako komentarz do profilu http://park-slaski.muzzo.pl/ informacji o następującej treści "Zgłaszam się do udziału w konkursie ”Zagraj na Urodzinach Parku Śląskiego” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go".
e. wypełnienie warunków regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie od 27.05.2013 r. do 14.06.2013 r.
10. W Konkursie jury powołane przez Organizatora w składzie: Arkadiusz Godlewski (Prezes Zarządu Parku Śląskiego), Wojciech Zamorski (dziennikarz muzyczny), Kuba Badach (Poluzjanci), Paulina Przybysz (Sistars, Pinnawela), Olek Mika (Muzzo.pl) wyłoni do dnia 17 czerwca 2013 r. spośród Uczestników, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 9, zwycięzcę Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów), zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.

IV. Nagroda

11. Nagrodą w Konkursie jest w występ na ' Urodzinach Parku Śląskiego’ podczas Koncertu w dniu 21.06.2013 r. (Organizator nie gwarantuje noclegu i nie pokrywa kosztów podróży, związanej z występem).
12. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, o dokładnym terminie, w którym odbędzie się jego koncert w ramach organizowanego Koncertu oraz o warunkach technicznych, jakie musi spełnić. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów, w tym w przypadku braku możliwości przybycia na koncert w podanym przez Organizatora terminie, Zwycięzca traci prawo do udziału w Koncercie a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który spełnia wymogi określone w ust. 9 i który zostanie odpowiednio oceniony przez jury pod względem merytorycznym.
13. Występ może trwać maksymalnie 40 minut. Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu muzycznego (szczegóły zostaną przekazane w sposób, o którym mowa w pkt. 12 powyżej). Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. Zwycięzca Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację przez Organizatora występu w formie audiowizualnej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie z zarejestrowanego występu na polach eksploatacji obejmujących w szczególności
a) zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy występu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których występ utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania występu w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia występu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Zwycięzcy Konkursu zmian i przeróbek występu, polegających w szczególności na wprowadzeniu skrótów, rozdziału warstwy audio od warstwy wideo występu, łączenia występu lub jego fragmentów z innymi nagraniami audialnymi lub audiowizualnymi, itp. oraz do korzystania z tych opracowań i dowolnych fragmentów (także w formie tzw. screenshotów) na każdym z pól eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie, do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu występu publiczności,, do udostępniania (rozpowszechniania) występu anonimowo bądź z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy albo nazwy zespołu oraz do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do występu.
16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wykorzystanie i publikację przez Organizatora ich wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 15 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu, Koncertu i Organizatora.
17. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem Koncertu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu Zwycięzcy, a ponadto Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód jakie poniesie Organizator w związku z takich zachowaniem Zwycięzcy Konkursu podczas występu w trakcie trwania Koncertu.
18. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo Zwycięstwa w Konkursie albo udziału w Koncercie.
19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
20. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

V. Dane osobowe

21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl oraz www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcą Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7. dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: al. Różana 2, 41-501 Chorzów.
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VI. Postanowienia końcowe

27. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
28. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  • Park Śląski

    Park Śląski

    Miasto: Chorzów

    UWAGA: Mamy zwycięzcę! Laureatem naszego konkursu został hiphopowy kolektyw The Pryzmats (http://the-pryzmats.muzzo.pl/) i to on wystąpi na finałowym koncercie imprezy, podczas którego zagrają także Kuba Badach (w repertuarze z płyty "Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny"), Archeo Sisters (pierwszy od czasów Sistars wspólny projekt Pauliny i Natalii Przybysz) oraz w roli głównej gwiazdy - Edyta Bartosiewicz. Zwycięzcy gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do świętowania urodzin Parku Śląskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Znakomita wiadomość dla wielbicieli talentu Edyty Bartosiewicz. Niebawem do rozgłośni radiowych trafi nowy singel gwiazdy zatytułowany "Rozbitkowie", a 21 czerwca wokalistka wystąpi na Urodzinach Parku Śląskiego w Chorzowie! CHCIAŁBYŚ BYĆ ŚWIADKIEM TEGO WYDARZENIA, A NAWET WIĘCEJ ROZGRZAĆ PUBLICZNOŚĆ PRZED KONCERTEM ARTYSTKI? Organizator Urodzin Parku Śląskiego na portalu Muzzo.pl ogłasza konkursu, którego zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas Wielkiego Koncertu Urodzinowego w dniu 21 czerwca 2013, którego główną gwiazdą będzie powracająca na scenę Edyta Bartosiewicz! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w dniach 27 maja do 14 czerwca 2013 roku: - posiadać aktywny profil w serwisie muzzo.pl - uzupełnić go o przynajmniej jeden autorski utwór muzyczny - dodać jako komentarz do profilu http://park-slaski.muzzo.pl/ informacji o następującej treści: "Zgłaszam się do udziału w konkursie ”Zagraj na Urodzinach Parku Śląskiego” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go". - przesłanie na adres e-mail wmirek@parkslaski.pl wiadomości zawierającej w temacie wiadomości Nick użytkownika muzzo.pl, zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty, jak również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu Ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w dniach 27 maja - 14 czerwca 2013 roku jury w składzie: Arkadiusz Godlewski (Prezes Zarządu Parku Śląskiego), Wojciech Zamorski (dziennikarz muzyczny), Kuba Badach (Poluzjanci), Paulina Przybysz (Sistars, Pinnawela), Olek Mika (Muzzo.pl), do 17 czerwca 2013 roku, wybierze zwycięzcę, który zagra na Urodzinach Parku Śląskiego w Chorzowie, przed takimi gwiazdami jak: Kuba Badach, Archeo Sisters (Paulina i Natalia Przybysz) oraz EDYTA BARTOSIEWICZ! Szczegóły konkursu w regulaminie pod adresem: http://muzzo.pl/grupa/regulamin,10359 Laureaci konkursu będą mieli okazję przetestować w trakcie swojego koncertu fenomenalne kolumny marki DL- prosto z warsztatu Davida Labogi oraz klasycznie rockowe wzmacniacze dostarczone przez sieć salonów RN'R! http://www.davidlaboga.com/ http://www.rnr.pl/ --- Urodziny Parku Śląskiego odbędą się w dniach 21 - 23 czerwca. Po raz pierwszy od 10 lat, Edyta Bartosiewicz wraca na plenerową estradę. Kultowa polska wokalistka pojawi się w Parku Śląskim na jedynym plenerowym i pierwszym od dekady pełnowymiarowym koncercie już 21 czerwca. Na scenie poza nią, zadebiutuje zupełnie nowy zespół sióstr Przybysz - Archeo Sisters - pierwszy wspólny projekt od czasów Sistars. Wisienką na torcie będzie Kuba Badach w repertuarze z płyty "Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny". Wszystkim gościom, którzy wybierają się na nasz urodzinowy koncert polecamy sieć hoteli Style Hotels, a zwłaszcza hotel Arsenal Palace, który mieści się tuż obok Parku Śląskiego! Sobota 22 czerwca będzie dniem rodzinnym, w ramach którego będzie można za darmo lub z dużym rabatem zobaczyć atrakcje Parku Śląskiego i wziąć udział w różnych warsztatach odbywających się na terenie Rosarium w ramach "Slow Festivalu" organizowanego we współpracy z MDK Batory w Chorzowie. Dodatkowo o godzinie 15:00 planowane jest uruchomienie najbardziej wyczekiwanej kolejki w Polsce- Kolejki Linowej "ELKA", która po latach wraca do Parku Śląskiego po gruntownej przebudowie. Niedziela, będzie dniem podczas którego miłośnicy śląskich brzmień znajdą coś dla siebie. Mirek Szołtysek i jego Wesołe Trio zaproszą do wspólnej zabawy, podczas której usłyszymy również zespół Kamraty i Karpowicz Family. Dodatkowym smaczkiem będzie odbywający się na Dużej Łące konkurs grillowania prowadzony przez najlepszych śląskich gastronomów. Program imprez 21.06.2013 (piątek)- Pola Marsowe Urodziny Parku Śląskiego- Wielki Koncert Urodzinowy 17:00 - Otwarcie bram 17:05- 17:40 - laureat konkursu Muzzo.pl 18:00 - 19:00 - Koncert Kuba Badach - Tribute to Andrze Zaucha. 19:20 - 20:30 - Koncert Archeo Sisters (Paulina i Natalia Przybysz) 21:00 - 23:00 - Koncert Edyta Bartosiewicz Bilety w cenie: 20 PLN - przedsprzedaż (od 7.03.2013) 35 PLN - w dniu koncertu dostępne w sieci salonów EMPIK, MEDIA MARKT, SATURN oraz na stronie www.ticketpro.pl 22.06.2013 (sobota)- Rosarium - wstęp bezpłatny 10 - 10:10 Otwarcie imprezy, przywitanie gości, sponsorów, uczestników itd. Zapoznanie wszystkich z ideą imprezy itd. 10:10 - 20:00 Dzień otwarty Parku Śląskiego - darmowy, bądź zrabatowany wstęp na wszystkie parkowe atrakcje (Wesołe Miasteczko, Sala Zabaw Lizzy, Śląski Ogród Zoologiczny, Planetarium Śląskie, Kąpielisko Fala (o ile pogoda pozwoli), Górnośląski Park Etnograficzny, Stadion Śląski, Kolejka Linowa Elka) 10:10 - 13:00 Śniadanie na trawie w Rosarium, połączone z eko warsztatami oraz prelekcjami nt. zdrowego trybu życia prowadzonymi przez siostry Przybysz z grupy Sistars. 11:30 - 22:00- SLOW FESTIVAL (we współpracy z MDK Batory)- temat przewodni- Rowery 11.30 – 12.30 Śniadanie na trawie w Rosarium, nt. zdrowego trybu życia prowadzonymi przez siostry Przybysz z grupy Sistars. Spotkania z osobami, które wyczynowo, rekreacyjnie, amatorsko jeżdżą na rowerach. W trakcie spotkań, pokazy zdjęć, prezentacje, dyskusje. Goście: Arek Recław – minimalista, który na rowerze objechał sporą część świata Paweł Wyszomirski – przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowe Katowice, spotkanie nt. oceny infrastruktury rowerowej parku i propozycje jej rozwoju Kornel Koźlicki – opowie o podróży do Norwegii Działania towarzyszące: - warsztaty dot painting, bębniarskie, odnawiania rowerów, plastyczne, tworzenia scenografii, reanimacji odpadów, filcu, mozaiki, tworzenia biżuterii i maskotek - malowanie ślimaka Zagrają: - Fifidroki - Balkan Sevdah - Peter J. Birch - Bakshish 12:00 - 13:00 Parkowa Mila- wyścig o "Puchar Marszałka Województwa Śląskiego" na dystansie 1 mili alejkami Parku. 15:00 Uroczyste otwarcie odbudowanej Kolejki Linowej "Elka" 15.30 Rajd Rowerowy na Dużej Pętli w Parku. 23.06.2013 (niedziela)- Duża Łąka- wstęp bezpłatny Grillowanie w Parku Śląskim- Prowadzenie Mirek Szołtysek 14:00- Kamraty 16:00- Karpowicz Family 17:30- Mirek Szołtysek i Wesołe Trio PARTNERZY: MDK BATORY ARSENAL PALACE TICKETPRO PATRONI MEDIALNI: RADIO ZET GAZETA WYBORCZA TVP KATOWICE MUZZO.PL MAGAZYN GITARZYSTA POKA POKA ULTRAMARYNA Polecane noclegi: www.stylehotels.pl

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post