Regulamin 2014

Założyciel:
Audioriver
Audioriver Miasto:
Płock
Zobacz profil
Regulamin 2014
Rodzaj muzyki:
Elektroniczna
Założenie grupy:
19 maja 2009
Ostatnia modyfikacja:
17 czerwca 2014

REGULAMIN KONKURSU 'Zagraj na Audioriver 2014'

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu 'Zagraj na Audioriver 2014' (dalej: „Konkurs") jest Fundacja „Jest Akcja!“ z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 89/344, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000375526 (dalej: „Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 17 czerwca 2014 roku od godziny 12:00 do dnia 08 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.audioriver.muzzo.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako DJ lub w ramach jedno lub dwuosobowego live actu, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia DJ-ów, ew. jedno lub dwuosobowego live actu, którzy wystąpią na scenie Independent Market Stage festiwalu Audioriver w Płocku. Konkurs wyłoni dwóch zwycięzców (lub dwa live acty), z których jeden wystąpi w Płocku 25 lipca 2014, a drugi również w Płocku w dniu 26 lipca 2014. Kolejność występów zwycięzców zostanie ustalona przez Organizatora.
9. Live Act nie może się składać z więcej niż dwóch osób.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie www.muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail konkurs@audioriver.pl wiadomości o temacie: Nick użytkownika muzzo.pl - DJ-a/live actu albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu DJ-a/live actu, w treści e-maila powinny znajdować się również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie profilu o 30-minutowego seta DJ-skiego lub 30-minutowy live act lub 6 produkcji autorskich,
d. dodanie w komentarzach na profilu audioriver.muzzo.pl informacji o następującej treści: "zgłaszam się do udziału w konkursie Zagraj na Audioriver 2014 i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go".
e. wypełnienie warunków Regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie powinno nastąpić w terminie od 17.06.2014 od godziny 12:00 do 08.07.2014 r. do godziny 23:59:59.
11. Do dnia 14.07.2014 jury powołane przez Organizatora w składzie: Piotr Orlicz-Rabiega (Audioriver), Łukasz Napora (Audioriver), Mateusz Nowak (Interia.pl), wyłoni 2 (dwóch) Zwycięzców, spośród tych, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 10 Regulaminu.
12. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o warunkach technicznych jakie muszą spełnić w celu uczestnictwa w festiwalu Audioriver w Płocku. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów w terminie do dnia 16 lipca 2014 r., Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika.
13. Występ podczas festiwalu Audioriver odbędzie się na scenie umieszczonej na rynku Starego Miasta w Płocku. Występy poszczególnych zwycięzców Konkursu będą trwać maksymalnie 60 minut. Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora maksymalnie 10-minutowego fragmentu swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
16. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 18 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu i festiwalu Audioriver.
17. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Uczestnika podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu.
18. Organizator ponosi koszt przejazdu Zwycięzców na miejsce koncertu na terenie Polski – samochodem, autokarem lub koleją. Środek transportu musi być wcześniej uzgodniony z Organizatorem, a koszty zostaną zwrócone na podstawie przedstawionych rachunków za paliwo lub biletów autokarowych/kolejowych.
19. Organizator na swój koszt zapewnia pobyt w hotelu dla Zwycięzców w dniach od 25 do 26 lipca 2014 r. Hotel położony będzie na terenie Płocka lub w innej lokalizacji w promieniu do 60km od Płocka, ale z zapewnieniem bezpłatnego transportu na teren wydarzenia oraz drogę powrotną. Pobyt Zwycięzców w hotelu nie obejmuje kosztów wyżywienia, napojów alkoholowych i bezalkoholowych spożywanych przez Zwyciezców Konkursu.
20. Zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas koncertu.

IV. Dane osobowe

21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.interia.pl, www.spolkaakcyjna.com i www.audioriver.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Fundacja „Jest Akcja!“, ul. Powstańców Śląskich 89/344, 01-355 Warszawa
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: Fundacja „Jest Akcja!“, ul. Powstańców Śląskich 89/344, 01-355 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
29. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VI. Postanowienia końcowe

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 • Audioriver

  Audioriver

  Miasto: Płock

  WIEMY JUŻ KTO ZAMYKA PROGRAM AUDIORIVER 2014! Po burzliwej dyskusji, organizatorzy festiwalu Audioriver oraz przedstawiciel Interia.pl, wybrali dwóch zwycięzców naszego konkursu. Na scenie zlokalizowanej na rynku Starego Miasta w Płocku wystąpią Vyti Tauta oraz Denis Björn! Set i utwory, które przesądziły o werdykcie jury znajdziecie na profilach muzyków pod linkami: http://vyti-tauta.muzzo.pl/ oraz http://denis-bjorn.muzzo.pl/. Festiwal Audioriver rusza już w następny piątek – 25 lipca 2014 r. Zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia w Płocku! Szczegóły konkursu w regulaminie pod adresem http://muzzo.pl/grupa/regulamin-2014,9231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Więcej o Audioriver - Audioriver to wydarzenie, które już od 9 lat udowadnia, że muzyka taneczna nie musi być prosta, a muzyka ambitna – trudna. To największy w Polsce festiwal z muzyką elektroniczną, prezentujący niemal wszystkie jej odmiany: od techno i house’u, przez drum & bass, dubstep i electro, a na IDM i elektronicznym popie kończąc. W tegorocznym programie znajdziesz zarówno nazwiska z list przebojów, jak i zupełnie niszowe postaci: Little Dragon, Trentemøller live, Naughty Boy, Loco Dice, Camo & Krooked Present Zeitgeist, Pretty Lights, 2manydjs, Booka Shade live, Maetrik, John Digweed, Nina Kraviz, Brodinski, DJ Koze, LTJ Bukem, Zeitgeber (Speedy J & Lucy), Hot Since 82, Erol Alkan, S.P.Y feat. MC LowQui, Fred V & Grafix feat. Dynamite MC, Gary Beck, Hybrid Minds feat. Riya, Phace b2b Misanthrop, Karocel live, Dom & Roland, Max Cooper live, Daniel Avery, Riton, Kangding Ray live, Skalpel, Special Request, Mind Against, Koven live, Maribou State, Audio, Ivy Lab, Dense & Pika, Akkord, Lakker live, BOKKA oraz Hatti Vatti & Lady Katee live. Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 25-27 lipca 2013. Więcej na www.audioriver.pl

 • Yathe Cohn

  Yathe Cohn

  Miasto: Koszalin/Liverpool

  Originally hailing from Poland, Yathe Cohn arrived in Liverpool with a firm Techno background and coupled with influences from the trance and minimal styles of music, has succeeded, over the past 2 years in producing his very own stylised and professional tracks. In November 2008, in cooperation with Sensitive Square Records he has published his very-first Extended Play "Narkotika", confirming his minimal-techno passion. Yathe Cohn's next track "Moskito" has showed up at his own label Yacoon Records, which is come into being in October 2009.

 • Smoke

  Smoke

  Miasto: Częstochowa

  Młody DJ i producent z Częstochowy, swoją przygodę z muzyką zaczął w okresie buntu czyli okresie szkoły średniej. Po raz pierwszy dorwał Fruity Loops'a w 2003 roku, po ciężkich i mozolnych próbach rozpracowania owego programu w końcu sie udało, w ciągu nastęnych lat muzykowania zakochał sie w wielu gatunkach muzycznych ale głównie w Progressive House, BreakBeat i Techno. Po 5 latach produkcji do szuflady udało mu się nawiązać kontakt z Thomasem Langnerem aka Ex-Or z ktorym podpisał pierwszy kontrakt w labelu Unikat Records na Ep'ke "Light Up My Way". Jest to jego pierwszy label ale nie zamierza na tym poprzestać i będzie robił wszystko żeby znaleźć się w tych najlepszych. Laureat konkursu "Zagraj na Muzzo Stage" który był organizowany podczas festivalu Audioriver w Płocku. Oto linki do moich EP'ek które można zakupić "Light Up My Way" : https://www.beatport.com/en-US/html/content/release/detail/133613/Light%20Up%20My%20Way "Real Deal" : https://www.beatport.com/en-US/html/content/release/detail/153845/Real%20Deal%20EP

 • UndergroundPerception

  UndergroundPerception

  Miasto: Warszawa

  wiecej na: www.myspace.com/undergroundperception www.myspace.com/memopl www.myspace.com/ninjapl

 • stendek

  stendek

  Miasto: Gdansk

  Stendek - projekt audiowizualny Macieja Wojcieszkiewicza, absolwenta Akademii Sztuk Pieknych w Gdańsku na wydziale Malarstwa. W muzyce Maćka, słychać inspiracje ambientem, minimalem oraz IDM. Występy na żywo są wzbogacone zawsze o wizualizcje autorskie, lub tez miksowane na żywo przez zaproszonych vj'i. Stendek wydał 3 epki dla netlabeli Equaliteq, Phatt oraz najnowszą dla Qunabu o tytule "Qunabu EP". Współpracuje z grupą STYLON oraz WEF ( Warsaw Electronic Festiwal ). Utwór Maćka znalazł się na płycie wydanej przez Warsaw Electronic Festival " NEW WAVES 2009" oraz kompilacji "One Small Step" również wydanej przez WEF.

 • QLHEAD

  QLHEAD

  Miasto: Poznań

  music without limits https://www.facebook.com/QLHEAD

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post