Regulamin konkursu

Założyciel:
T Love
T Love Miasto:
Warszawa
Zobacz profil
Regulamin konkursu
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
2 listopada 2012
Ostatnia modyfikacja:
7 listopada 2012

REGULAMIN KONKURSU 'Zaśpiewaj z T.LOVE'

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Zaśpiewaj z T.LOVE" (dalej: „Konkurs") jest EMI Music Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000055434 (dalej: „Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 2 listopada 2012 roku od godziny 00:00 do dnia 16 listopada 2012 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.t-love.muzzo.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako wokalista/wokalistka, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia wokalisty/tki, który wystąpi na jednej scenie z zespołem T.LOVE w Warszawie w dniu 24 listopada 2012 r. w Klubie Stodoła.
9. Konkurs jest jednoetapowy.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie www.muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail konkurs@emimusic.pl wiadomości o temacie: Nick użytkownika muzzo.pl wokalisty/tki albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu wokalisty/tki. W treści e-maila powinny znajdować się również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie profilu o własne wykonanie utworu „Lucy phere” lub „Poeci umierają” zespołu T.LOVE w postaci pliku audio lub wideo. Maksymalna, dopuszczalna waga pliku audio to 35 mb, zaś długość 30 minut. Maksymalna dopuszczalna waga pliku video to 100 mb. Dopuszczalne formaty plików zarówno audio, jak i video to: m2v, avi, mov, wmv, ogg, mp3
d. dodanie w komentarzach na profilu www.t-love.muzzo.pl informacji o następującej treści: "Zgłaszam się do udziału w konkursie
"Zaśpiewaj z T.LOVE" i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go"
e. wypełnienie warunków Regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie powinno nastąpić w terminie od 02.11.2012 od godziny 00:01 do 16.11.2012 r. do godziny 23:59:59.
11. Do dnia 19.11.2012 jury powołane przez Organizatora w składzie: Muniek Staszczyk, Maciej Majchrzak, wyłoni jednego Uczestnika, spośród tych, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 10 Regulaminu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów) zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.
12. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 19 listopada 2012 roku.
13. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o warunkach technicznych jakie muszą spełnić w celu uczestnictwa w koncercie zespołu T.LOVE w dniu 24 listopada 2012 r. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów w terminie do dnia 22 listopada 2012 r., Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika.
14. Występ podczas koncertu zespołu T.LOVE odbędzie się w Klubie Stodoła w Warszawie w dniu 24 listopada 2012 roku. Zwycięzca Konkursu wykona z zespołem T.LOVE jeden utwór ustalony wcześniej z Organizatorem Konkursu. Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
16. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora maksymalnie 10-minutowego fragmentu swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
17. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 16 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu.
18. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Uczestnika podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu.
19. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu Zwycięzcy na miejsce koncertu.
20. Organizator nie ponosi kosztów pobytu/zakwaterowanie Zwycięzcy w Warszawie w związku z koncertem..
21. Zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas koncertu.
22. Dodatkowo Zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora bilet na koncert, płytę „Old Is Gold“ zespoły T.LOVE z autografem muzyków oraz spotkanie z zespołem T.LOVE w dniu 24 listopada 2012 r.

IV. Dane osobowe

23. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
24. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
25. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.interia.pl oraz www.t-love.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
26. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: EMI Music Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
27. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

29. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
30. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: EMI Music Poland Sp. z o.o., ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
31. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


VI. Postanowienia końcowe

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
33. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
34. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 • T Love

  T Love

  Miasto: Warszawa

  UWAGA: Poznaliśmy zwycięzcę! Dziękujemy za udział w naszej zabawie. Zadanie konkursowe wbrew pozorom nie było łatwe, a mimo to otrzymaliśmy sporo ciekawych prac. Jury konkursu w składzie: Muniek Staszczyk, Maciej Majchrzak wybrali zwycięzcę. Został nim, przedstawiający się jako: ”kompozytor, tekściarz, gitarzysta, producent i nawet czasem wokalista” - P M C Golden. Artysta zaproponował własną wersję piosenki ”Poeci umierają”. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na profil laureata (http://www.pmcgolden.muzzo.pl/). Pozdrawiamy, Redakcja Muzzo.pl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UWAGA KONKURS: "Zaśpiewaj z T.LOVE!" Jesteś wokalistą/tką, uważasz, że masz rockowy głos lub zwyczajnie lubisz śpiewać? Chcesz pojawić się na jednej scenie z legendą polskiej muzyki rozrywkowej? EMI Music Poland przy współpracy z Muzzo.pl zaprasza wszystkich młodych, utalentowanych wokalistów do udziału w konkursie, którego zwycięzca wykona razem z zespołem T.Love jeden z wybranych utwór na jednej scenie podczas koncertu promocyjnego płyty ”Old Is Gold”, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2012 r. w Klubie Stodoła w Warszawie. Zainteresowany? Sprawdź, co musisz zrobić! - załóż profil w sekcji Wykonawcy w serwisie Muzzo.pl - przygotuj własną wersję utworu ”Lucy phere” lub ”Poeci umierają” i zamieść go w dowolnej formie (wideo, audio) na swoim profilu - prześlij na adres: konkurs@emimusic.pl adres www swojego profilu w serwisie www.muzzo.pl oraz adres e-mail i numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować - umieść w komentarzach na profilu konkursowym (http://www.t-love.muzzo.pl/) następującą informację: "Zgłaszam się do udziału w konkursie " Zaśpiewaj z T.LOVE " i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go" Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 listopada bieżącego roku, do godziny 23:59. Spośród wszystkich wykonań jury w składzie: Muniek Staszczyk, Maciej Majchrzak, do 19 listopada 2012 r. wybierze zwycięzcę. Laureat konkursu otrzyma unikatową możliwość współpracy z legendą polskiej muzyki, zespołem T.LOVE oraz nagrody rzeczowe! Regulamin konkursu znajduje się pod adresem: http://muzzo.pl/grupa/regulamin-konkursu,10320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dwupłytowe wydawnictwo zawiera 22 kawałki, napisane przez zespół w ostatnich czterech latach (2008-1012). „Old Is Gold” to próba pokazania słuchaczom źródeł rock’n’rolla. Jak mówi Muniek „jesteśmy starą, zakurzoną kapelą i chcemy pokazać dzieciakom, gdzie tkwią korzenie”. Płyta oparta jest na dawnym, szorstkim, czarnym bluesie spod znaku Muddy’ego Watersa, countrowo-folkowych klimatach w duchu Cashowsko-Dylanowskim, czy też na nucie znanej z wytwórni Tamla Motown. Nagrywano ją "po staremu" na analogową taśmę w studiach: S3 i S4 oraz w Rogalowie Analogowym, metodą z lat 50-tych kiedy to zespoły rejestrowały swoje piosenki grając w jednym pomieszczeniu, bez jakiejkolwiek separacji instrumentów. To pomogło T.Love cofnąć się w czasie i wrócić do źródeł muzyki rock'n'rollowej.

 • MARTA X

  MARTA X

  Miasto: CZĘSTOCHOWA

  "Nakaz nadążania i potrzeba nowości zabija instynkt piękna w twórcach i odbiorcach"...Andrzej Majewski 1979 rok Urodziłam się 9 lutego 1980 w Mieście Świętej Wieży (Częstochowa). Jestem nauczycielem akademickim (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania), mamą dwóch urwisów itd... Teksty i muzykę piszę od czasów liceum. Do tej pory (oprócz wygranej w Turnieju Jednego Wiersza w Gaude Mater) leżały w szufladzie... Życie przynosi nam różne „zawirowania” - pewne rzeczy muszą poczekać, dojrzeć. Po długiej przerwie (około 10 lat) odświeżyłam zatem stare teksty, muzykę……powstały nowe teksty, nowa muzyka i aranże…… Na You Tube funkcjonuję jako MARTA X (X - skrót pierwszych liter moich dwóch nazwisk K-S). Tam publikuję swoje autorskie piosenki. Nie potrafię jasno sprecyzować jaki gatunek muzyczny jest mi najbliższy (chociaż stary polski rock kocham organicznie)… Moje piosenki są różne... Można znaleźć w nich nutkę rocka, popu, elementy etniczne... Czy są one ambitne?... Nie wiem… Wiem jedynie, że są prawdziwe i moje… Zapraszam :) Mój profil na Facebook' u -------> https://www.facebook.com/pages/Marta-X/128269123963395

 • Showbusiness

  Showbusiness

  Miasto: Kraków, Miechów

  NajseXXXowniejszy rock w Polsce!!! kontakt: tel: 539859177, 889577306 golden@showbusiness.com.pl Wszelkie newsy: http://www.facebook.com/pages/Showbusiness/225338884214692 Zapraszamy do "polubienia" ;) www.SHOWBUSINESS.com.pl Wszelkie prawa zastrzezone (ZAiKS)

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post