Regulamin konkursu

Założyciel:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Regulamin konkursu
Rodzaj muzyki:
Alternatywa
Założenie grupy:
9 grudnia 2013
Ostatnia modyfikacja:
9 grudnia 2013

Regulamin konkursu 'Zagraj dla WOŚP w Krakowie!'

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Zagraj dla WOŚP w Krakowie!”, jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Olszańska 7, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19; z numerem NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040.”
2. Konkurs trwa od dnia 09.12.2013 roku do 27.12.2013 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.kbf.muzzo.pl
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako wykonawca albo w ramach zespołu muzycznego albo jako wokalista.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
3. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu
1. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia młodego zespołu muzycznego (lub wokalisty) i umożliwienie mu występu na scenie głównej podczas krakowskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie (dalej: „FINAŁ”) w dniu 12 stycznia 2014 roku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie przez Uczestnika profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie muzzo.pl (dalej: „Profil”)– w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail wosp@biurofestiwalowe.pl wiadomosci zawierającej w temacie wiadomości Nick użytkownika muzzo.pl, zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty, jak również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie Profilu o przynajmniej jeden autorski utwór, wykonywany przez Uczestnika (zespół muzyczny/wokalistę)
d. dodania jako komentarz do profilu www.kbf.muzzo.pl informacji o następującej treści "zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj dla WOŚP w Krakowie!” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go".
e. wypełnienie warunków regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie od 09.12.2013 r. do 27.12.2013 r.
3. Powołane przez Organizatora Jury wyłoni spośród Uczestników, którzy spełniają kryteria niniejszego Regulaminu 5 (słownie: pięciu) zwycięzców Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów), zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 7 stycznia 2014 r. na stronie internetowej www.kbf.muzzo.pl oraz www.biurofestiwalowe.pl.
4. Każdy zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, o dokładnym terminie, w którym odbędzie się jego koncert oraz o warunkach technicznych, jakie musi spełnić. W przypadku niespełnienia przez danego Zwycięzcę wskazanych przez Organizatora kryteriów, w tym w przypadku braku możliwości przybycia na koncert podczas FINAŁU w podanym przez Organizatora terminie, Zwycięzca traci prawo do udziału w FINALE, a Jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który spełnia wymogi określone w pkt II i III i który zostanie odpowiednio oceniony przez jury pod względem merytorycznym.
5. Nagrodą w Konkursie jest w występ na FINALE w dniu 12.01.2014 r. Organizator nie gwarantuje noclegu Zwycięzcom oraz nie pokrywa kosztów podróży, związanej z występem.
6. Występ może trwać maksymalnie 30 minut. Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu muzycznego (szczegóły zostaną przekazane w sposób, o którym mowa w pkt. III ust. 4 powyżej). Obsługę techniczną koncertu podczas FINAŁU, tj. system nagłośnienia i oświetlenia z realizatorami, standardowy zestaw perkusyjny, piec basowy, dwa piece gitarowe, zapewni Organizator.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertów w ramach FINAŁU z przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. Zwycięzca wyraża nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na korzystanie przez Organizatora z autorskich praw majątkowych do utworów, na zasadach określonych w odrębnej umowie, precyzującej również warunki wykonania Koncertu. Odmowa podpisania umowy przez Zwycięzcę jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę przyznanej mu nagrody w postaci umożliwienia mu wykonania Koncertu.
9. Zwycięzca Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie przez Organizatora jak również inne podmioty z zarejestrowanego w czasie FINAŁU wizerunku i/lub głosu, w celach promocyjnych, informacyjnych, reportażowych.
10. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z Regulaminem Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu Zwycięzcy, a ponadto Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód jakie poniesie Organizator w związku z takich zachowaniem Zwycięzcy Konkursu podczas występu na FINALE.
11. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo Zwycięstwa w Konkursie albo udziału w FINALE.
12. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

IV. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.biurofestiwalowe.pl oraz www.interia.pl w przypadku, gdy zostanie on wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7. dni od dnia wyboru Zwycięzcy Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie Organizatorowi odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Kraków, ul. Olszańska 7.
5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  • Krakowskie Biuro Festiwalowe

    Krakowskie Biuro Festiwalowe

    Miasto: Kraków

    UWAGA: Znamy wyniki konkursu! Publiczność zgromadzoną na krakowskim Rynku, 12 stycznia 2014 roku, podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozgrzeją: LoREiN, Chill-e-motion, Shape, The Frosts i Sayes – grupy te zostały zwycięzcami przesłuchań organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i serwis Muzzo.pl. GRATULUJEMY! LoREiN (http://lorein.muzzo.pl/) – muzycy tworzący zespół pochodzą z Suchedniowa i Skarżyska-Kamiennej. 22 października 2012 ukazała się ich pierwsza płyta MoNoKoLoR. Dwa single z tej płyty gościły z powodzeniem na playliście radia ESKA Rock, a najnowszy singiel Pozytywny zapowiadający drugą płytę planowaną na początek marca 2014 r, znalazł się w zestawieniu Rokowej Setki – najpopularniejszych utworów minionego roku na antenie ESKI Rock. Grali m.in. z Myslovitz, pojechali w trasę koncertową z Happysad, mają na koncie kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Skład zespołu:
Łukasz Lańczyk (Lanietz; śpiew, gitary, cymbałki), Tomasz Dorobczyński (Tomek; perkusja),
Sebastian Szczepański (Jabber; gitara basowa, chórki),
Roland Langer (LaDY; gitary, mandolina, syntezator, harmonijka). Chill-e-motion (http://chill-e-motion.muzzo.pl/) – zespół powstał wiosną 2013 r., a w jego stałym składzie znajduje się siedmioro krakowskich muzyków, których wspierają zapraszani gościnnie przyjaciele, osoby na co dzień udzielające się w wielu innych krakowskich projektach. W tamtym czasie, podobnie jak i teraz, w Krakowie działało niezwykle wiele zespołów grających metal, różne odmiany rocka, czy reggae, a jednocześnie wydawało się, że stale powiększa się liczba osób słuchających muzyki elektronicznej, klimatów chilloutowych, spokojniejszych, o zupełnie innej stylistyce i formie wyrazu. To właśnie ten dysonans, poczucie pewnej luki w krakowskim (i nie tylko) światku muzycznym, były impulsem do powstania Chill-e-motion. Tym, co pcha nas do przodu, jest chęć tworzenia oryginalnej, dojrzałej, niemal uzależniającej muzyki, leżącej gdzieś na pograniczu stylów takich jak chillout, elektronika, czy jazz i, co najważniejsze - pragnienie, by móc wykonywać ją w pełni na żywo. Shape (http://shape.muzzo.pl/) – zespół powstał w 2001 roku w Sandomierzu z inicjatywy dwóch szkolnych kolegów: perkusisty Michała Szczygła i wokalisty Andrzeja Kozioła. Fani takich zespołów jak Pearl Jam i The Smashing Pumpkins postanowili skompletować skład który będzie grał mocną rockową ale i melodyjną muzykę. Po licznych koncertach i występie na WOŚP w 2004 r. w Sandomierzu razem ze stonerową legendą Corruption, zespół przeniósł się na stałe do Krakowa. Tam do zespołu w 2010 rok dołączył gitarzysta Bartosz Statkiewicz, a inspirację zespołu mocno poszerzyły się o takie grupy jak Tool czy A Perfect Circle. Razem zaczęli tworzyć nowe numery i grać koncerty w krakowskich knajpach m.in.w Lizard King z zespołem Sublokator. Po licznych perturbacjach osobowych skład w 2013 r. uzupełnił basista Tomasz Bakalarz. Ich twórczość umiejscowić można w rejonach rocka alternatywnego ze wskazaniem na amerykańską scenę lat 90-tych. W zeszłym roku powstał teledysk do utworu Stone. The Frosts (http://the-frosts.muzzo.pl/) – zespół cechuje wrażliwe podejście do kompozycji i pełne emocji występy. Formowanie zespołu i pierwsze próby miały miejsce jesienią 2011 r. Od tego czasu muzycy eksperymentują z materiałem i koncertują. Obecnie w skład zespołu wchodz: Robert Mróz, Bartek Mróz, Jakub Mróz, Daniel Galas i Kacper Bieryło. Pierwotnie basistą był Tom Charytoniuk, ale od czerwca 2012 na basie gra Kacper. W październiku 2012 zespół wziął udział w konkursie Make More Music organizowanym przez Empik. Jako laureaci pierwszego miejsca w głosowaniu muzycy wystąpili w warszawskim Empiku przed jurorami Marią Peszek i Piotrem Roguckim. Jury jednogłośnie wytypowało białostocką formację do występu w finale konkursu, który odbył się w listopadzie w warszawskim klubie Palladium. Wyróżnione w finale The Frosts otrzymało propozycję supportowania zespołu Coma w roku 2013. Sayes (http://sayes.muzzo.pl/) – zespół powstał w 2009 roku w Tarnowie. Ma za sobą wiele udanych koncertów m.in. podczas Zrób Głośniej na T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Europejskich Targów Muzycznych Co Jest Grane czy półfinału V edycji show Must Be The Music. Swoje umiejętności szlifowali jako support zespołów: L.Stadt, Myslovitz oraz The Raveonettes. Ich inspiracje muzyczne dryfują wokół: Queens Of The Stone Age, Interpol i Placebo. Obecnie pracują nad debiutancką płytą powstającą przy współpracy z Bartem Zaborowskim - managerem, producentem muzycznym oraz wokalistą i gitarzystą zespołu The Poise Rite. Na scenie tego dnia pojawią się także zespoły: Letni, Chamski Podryw, Clock Machine, Inkwizycja i The Tune. Zapraszamy! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zagraj na finale WOŚP w Krakowie! Uwaga: konkurs! Jeśli jesteś wokalistą/wokalistką lub masz zespół, a co najważniejsze własne, autorskie kawałki – ten konkurs prawdopodobnie jest dla Ciebie! Jeśli jesteś przekonany, że swoją muzyką potrafisz rozgrzać publiczność w mroźny, styczniowy dzień, w samym centrum stolicy Małopolski – ten konkurs zdecydowanie jest dla Ciebie! Krakowskie Biuro Festiwalowe przy współpracy z MUZZO.PL ogłasza konkurs, którego zwycięzcy będą mieli możliwość zaprezentowania własnej twórczości na dużej scenie położonej w samym centrum Krakowa, podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Brzmi interesująco? Aby wziąć udział w konkursie należy: • posiadać lub założyć profil w serwisie muzzo.pl, • uzupełnić profil o przynajmniej jeden autorski utwór, • przesłać na adres e-mail wosp@biurofestiwalowe.pl wiadomość zawierającą w temacie nick użytkownika muzzo.pl (zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu artysty/ów), a w treści podać dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu, abyśmy mogli się z Wami skontaktować, • zamieścić na profilu kbf.muzzo.pl komentarz o następującej treści: "Zgłaszam się do udziału w konkursie ‘Zagraj dla WOŚP w Krakowie!’ i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go". Zgłoszenia przyjmujemy do 27 grudnia 2013 roku włącznie! Do 7 stycznia jury wyłoni pięciu zwycięzców, którzy wystąpią podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Zobacz regulamin konkursu: http://muzzo.pl/grupa/regulamin-konkursu,10382 Formularz umowy precyzującej warunki wykonania Koncertu: http://muzzo.pl/grupa/zalacznik-do-regulaminu,10383 Zapraszamy! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Krakowskie Biuro Festiwalowe jest w prostej linii kontynuatorem działań i misji Biura Festiwalowego Kraków 2000, powołanego w 1997 roku dla organizacji cyklu wydarzeń podkreślających rolę Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. Podobnie jak wtedy, dziś tym bardziej zadania stawiane przed KBF nie sprowadzają się tylko do corocznej organizacji kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Sprawność organizacyjna i umiejętność zbudowania od podstaw marki festiwalowej o międzynarodowym wymiarze stanowią o sile i prestiżu instytucji kultury, ale całe spektrum działalności Biura na różnych polach, przedstawione na kolejnych stronach, świadczy o jego roli czynnika kluczowego dla realizacji miejskich strategii kulturalnych. Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post