Regulamin konkursu

Założyciel:
OFF FESTIVAL
OFF FESTIVAL Miasto:
Katowice
Zobacz profil
Regulamin konkursu
Rodzaj muzyki:
Alternatywa
Założenie grupy:
17 czerwca 2014
Ostatnia modyfikacja:
17 czerwca 2014

REGULAMIN KONKURSU 'Zagraj na OFF Festival Katowice 2014'

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Zagraj na OFF Festival Katowice 2014" (dalej: „Konkurs") jest Fundacja INDEPENDENT z siedzibą w Katowicach przy ul. Górnika 3 m. 5, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000299949, NIP: 222-08-46-119.
2. Konkurs trwa od dnia 17 czerwca 2014 roku od godziny 12:00:00 do dnia 16 lipca 2014 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej http://off-festival.muzzo.pl/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która: działa jako artysta indywidualny (wokalista, muzyk itp.) lub jako zespół, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć artyści reprezentujący różne gatunki muzyki.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
8. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

9. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 3 (słownie: trzech) artystów (zespołów), którzy wystąpią podczas „OFF Festival Katowice 2014“ w dniach 1-3 sierpnia 2014 roku. Dokładna data oraz godzina występu zostanie ustalona przez Organizatora.
10. Konkurs jest dwuetapowy.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie www.muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail konkurs@off-festival.pl wiadomości o temacie: (OFF + nick użytkownika muzzo.pl) artysty (zespołu) albo osoby kontaktowej, działającej w ich imieniu, w treści e-maila powinny znajdować się również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie profilu o autorski utwór (fragment utworu), lub kilka utworów,
d. dodanie w komentarzach na profilu http://off-festival.muzzo.pl/ informacji o następującej treści: "zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj na OFF Festival Katowice 2014“ i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go".
e. wypełnienie warunków Regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie powinno nastąpić w terminie od 17.06.2014 od godziny 12:00:00 do 07.07.2014 r. do godziny 23:59:59.
12. Do dnia 09.07.2014 jury powołane przez Organizatora w składzie: Artur Rojek, Kuba Wandach, Jan Błaszczak, Mateusz Nowak wyłoni 10 (dziesięciu) Uczestników, spośród tych, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 11 Regulaminu, i którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów) zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.
13. Drugim etapem Konkursu będzie głosowanie, przeprowadzone za pomocą smsów w dniach od 09.07.2014 r. od godziny 12:00 do 16.07.2014 r. do godziny 23:59:59 wśród użytkowników serwisu muzzo.pl (także tych niezarejestrowanych), którego celem będzie wyłonienie zwycięzców Konkursu. Zwycięzcami Konkursu zostanie trzech z Uczestników, zakwalifikowanych przez jury do II etapu, którzy otrzymają największą ilość głosów podczas głosowania. Zasady udziału w głosowaniu i oddawania głosów na poszczególnych Uczestników określa odrębny regulamin, dostępny w serwisie muzzo.pl od dnia 09.07.2014 r. pod adresem http://off-festival.muzzo.pl/
14. Wyłonienie zwycięzców nastapi do dnia 17 lipca 2014 roku.
15. Nagrodą główną w Konkursie jest umożliwienie trzem zwycięzcom Konkursu występu ( 30-minut) podczas „OFF Festival Katowice 2014“.
16. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o dokładnym terminie występu oraz warunkach technicznych jakie muszą spełnić w celu uczestnictwa w „OFF Festival Katowice 2014“. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który otrzymał drugą w kolejności największą liczbę głosów sms.
17. Występ podczas „OFF Festival Katowice 2014“ odbędzie się na scenie głównej mBanku Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
19. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne jak i odpłatnego rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, w tym sprzedaż na płytach jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
20. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 19 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu i „OFF Festival Katowice 2014“.
21. Organizator oświadcza, a zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu zwycięzcy. Za w/w szkody wyrządzone podczas występu zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność i będzie zobowiązany do naprawienia tych szkód oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
22. Organizator informuje, a zwycięzca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż z tytułu występu podczas „OFF Festival Katowice 2014“ oraz związanych działań, wskazanych w pkt. 19 i 20 powyżej, nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
23. Organizator zapewnia nocleg dla zwycięzców Konkursu w dniu ich występu podczas „OFF Festival Katowice 2014“ . Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych usług hotelowych tj: zamawianie jedzenia, rozmowy telefoniczne itp. Za szkody wyrządzone podczas pobytu w hotelu na osobach trzecich lub mieniu osób trzecich zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność i będzie zobowiązany do ich naprawienia oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
24. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z udziałem w „OFF Festival Katowice 2014“.

IV. Dane osobowe

21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.interia.pl oraz http://off-festival.pl/ w przypadku, gdy zostanie on zwycięzcą Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Fundacja INDEPENDENT, ul. Górnika 3/5, 40–133 Katowice.
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: Fundacja INDEPENDENT, ul. Górnika 3/5, 40–133 Katowice. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
29. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VI. Postanowienia końcowe

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 • OFF FESTIVAL

  OFF FESTIVAL

  Miasto: Katowice

  OFF FESTIVAL KATOWICE 2014: ZNAMY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU! Neon Romance, Die Flote i Admiration is For Poets to zespoły, które zebrały najwięcej głosów w naszym konkursie i wystąpią na dziewiątej edycji festiwalu. Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. 1. Neon Romance – 34% procent głosów. Punk, VHS, dyskoteka i butelka mało prestiżowego trunku – z takiego tygla zrodzili się Neon Romance. Super Girl & Romantic Boys mogliby być z nich dumni. 2. Die Flote – 27% Reprezentanci krakowskiej Stajni Sobieski stawiają na maksymalizm i popowe melodie doprowadzone pod ścianę awangardy. Nie sposób wyliczyć, ile się tu dzieje, ale z pewnością warto próbować. 3. Admiration is For Poets – 10% Oparta na postpunkowej rytmice, sprytnie podparta klawiszem muzyka Admiration is For Poets odnosi raz to do Talking Heads, raz do The Smiths. W obu wypadkach warto się wsłuchać. Pozostałe miejsca zajęły grupy: 4. Lily Hates Roses - 9% 5. Flaws - 9% 6. Sjon - 8% 7. Daniel Spaleniak - 2% 8. We Call It A Sound - 1% 9. TaniaO - 1% 10. Szezlong - 1% W sumie oddano 853 głosy. Karnety na OFF Festival Katowice 2014 otrzymują natomiast: Bartłomiej Gąsior - Czeladź Jakub Filas – Poznań Mateusz Pryk - Rzeszów Katarzyna Hampelska-Barska - Katowice Dotarły do nas głosy, że niektóre zespoły są niezadowolone z warunków konkursu. Z pokorą przyjmujemy krytykę i obiecujemy wyciągnięcie wniosków. Równocześnie wyrażamy zdziwienie, że ci sami artyści kilka tygodni wcześniej dobrowolnie do konkursu przystąpili i zaakceptowali regulamin. Cieszymy się zarazem, że konkurs oraz dyskusja wokół niego ściągnęły uwagę wielu ludzi na grupy, które uważamy za bardzo dobre – inaczej nie znalazłyby się przecież w naszym finale. Mamy nadzieję, że prędzej czy później z wszystkimi spotkamy się na OFFie. Regulamin głosowania dostępny tutaj: http://muzzo.pl/grupa/regulamin-sms,10400 Szczegóły konkursu w regulaminie pod adresem http://muzzo.pl/grupa/regulamin-konkursu,10399

 • Good Night Chicken

  Good Night Chicken

  Miasto: Bydgoszcz

  Duet garażowo rockowy silnie zainspirowany psychodeliczną sceną współczesnego San Francisco i twórczością Johna Dwyera i przyjaciół, kochający wszystko co szczere, silne i prawdziwe w muzyce. Uwielbiamy grać do ostatniej kropli potu i ostatniej wyssanej z nas cząstki energii. Wszystkie nagrania realizujemy samodzielnie, w warunkach domowych.

 • BOGDANL

  BOGDANL

  Miasto: Poznań

  Producent muzyki elektronicznej https://soundcloud.com/bogdanl http://www.facebook.com/producerBogdanl http://twitter.com/_bogdanl

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post