REGULAMIN KONKURSU 'Zagraj na Dębica GOODFEST'

Założyciel:
GOODFEST
GOODFEST Miasto:
Dębica
Zobacz profil
REGULAMIN KONKURSU 'Zagraj na Dębica GOODFEST'
Rodzaj muzyki:
Inne
Założenie grupy:
13 sierpnia 2012
Ostatnia modyfikacja:
13 sierpnia 2012

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU "Zagraj na Dębica GOODFEST"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Zagraj na Dębica GOODFEST" (dalej: „Konkurs") jest Piotr Szczepanik, prowadzący działalność pod firmą ARTEVOLUTION Piotr Szczepanik z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 4/31, 31-208 Kraków, NIP 677-117-00-39, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej (dalej: „Organizator"), będący jednocześnie organizatorem festiwalu „Dębica GOODFEST”, odbywającego się w Dębicy w dniu 1 września 2012 roku.
2. Konkurs trwa od dnia 13 sierpnia 2012 roku od godziny 15:00 do dnia 26 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.goodfest.muzzo.pl.
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako: wykonawca, zespół muzyczny albo jako wokalista/tka, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia jednego wykonawcy, zespołu muzycznego albo jednego wokalisty/wokalistki, który wystąpi na scenie głównej festiwalu Dębica GOODFEST w Dębicy w dniu 1 września 2012 roku o godzinie 16:00. Długość występu wyniesie 30 minut.
9. Zespół muzyczny nie może się składać z więcej niż pięciu osób.
10. Konkurs jest jednoetapowy.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji „Wykonawcy" w serwisie www.muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail konkurs@990pr.pl wiadomości o temacie: Nick użytkownika w serwisie www.muzzo.pl (zespołu muzycznego, wykonawcy,wokalisty/tki albo osoby kontaktowej, działającej w ich imieniu), w treści e-maila powinny znajdować się również dane teleadresowe, tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji Uczestnika Konkursu,
c. uzupełnienie profilu w serwisie www.muzzo.pl o przynajmniej jedną produkcję autorską/utwór muzyczny,
d. dodanie w komentarzach na profilu www.goodfest.muzzo.pl informacji o następującej treści: „zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj na Dębica GOODFEST” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go",
e. wypełnienie warunków Regulaminu wskazanych w pkt. a-d powinno nastąpić w terminie od 13.08.2012 od godziny 15:00 do 26.08.2012 r. do godziny 23:59:59.
12. Do dnia 28.08.2012 jury powołane przez Organizatora w składzie: Piotr Szczepanik (Artevolution), Mateusz Nowak (Muzzo.pl) oraz Michał Boroń (Interia.pl), wyłoni jednego Uczestnika, spośród tych, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 11 Regulaminu, i który zostanie zwycięzcą Konkursu. Przy wyłanianiu zwycięzcy Konkursu jury będzie się kierowało merytoryczną i artystyczną oceną utworu (utworów) zamieszczonego przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl
13. Wyłonienie zwycięzcy nastapi w siedzibie Organizatora do dnia 28 sierpnia 2012 roku.
14. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o warunkach technicznych jakie muszą spełnić w celu uczestnictwa w festiwalu Dębica GOODFEST w Dębicy, takich jak np. przygotowanie podkładu muzycznego czy dostarczenie na festiwal instrumentów koniecznych do wykonania własnego koncertu. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów w terminie do dnia 30 sierpnia 2012 r., Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika.
15. Występ podczas festiwalu Dębica GOODFEST będzie trwać maksymalnie 30 minut. Obsługę techniczną koncertu, tj. nagłośnienie, oświetlenie oraz oprawę multimedialną, zapewni Organizator.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu będącego nagrodą w niniejszym Konkursie, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
17. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
18. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 17 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu i festiwalu Dębica GOODFEST.
19. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Uczestnika podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu.
20. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu zwycięzcy na miejsce koncertu.
21. Organizator ponosi koszt jednodniowego pobytu zwycięzcy Konkursu w hotelu w terminie od 1 do 2 września 2012 r. (jedna doba hotelowa). Hotel położony będzie na terenie Dębicy lub w jej najbliższej okolicy. Pobyt zwycięzcy w hotelu nie obejmuje kosztów wyżywienia, napojów alkoholowych i bezalkoholowych spożywanych przez zwyciezcę Konkursu.
22. Zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas koncertu będącego nagrodą w Konkursie.

IV. Dane osobowe

21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl i www.interia.pl, w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: ARTEVOLUTION PIOTR SZCZEPANIK, ul. Kluczborska 4/31.
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: ARTEVOLUTION Piotr Szczepanik, ul. Kluczborska 4/31, 31-271 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
29. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VI. Postanowienia końcowe

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  • GOODFEST

    GOODFEST

    Miasto: Dębica

    UWAGA: Znamy już wszystkich wykonawców, którzy zaprezentują się podczas Festiwalu Dębica GOODFEST 2012. Decyzją kapituły konkursu ”Zagraj na Dębica GOODFEST” 1 września na nowym festiwalu muzycznym Dębica GOODFEST, obok tak uznanych wykonawców, jak: Marika, Envee, R.U.T.A., Igor Boxx, L.U.C, Pablopavo i Pianohooligan, wystąpi: Blossom! Gratulujemy! Ukrywający się pod pseudonimem Blossom (http://blossom.muzzo.pl/) Łukasz Czajewski pod koniec grudnia 2011 roku wydał swoją debiutancką płytę, w katalogu oficyny Export Label. "Blue Balloons" to efekt kilku miesięcznej pracy Łukasza nad samplami i żywymi instrumentami. Album zachowany został stylistyce instrumentalnego downtempo i nujazz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Marika, Envee, Igor Boxx, Pablopavo czy L.U.C. – jeżeli muzyka tych artystów nie jest Ci obca, sam jesteś muzykiem lub masz zespół muzyczny i czujesz się dobrze w podobnych klimatach to czytaj dalej! 1 września w Dębicy odbędzie się „Dębica GOODFEST” - pierwsza odsłona nowego festiwalu - pełnego gwiazd, obok których, na jednej scenie, swoją twórczość możesz zaprezentować i Ty! Co musisz zrobić? 1. Jeżeli nie posiadasz jeszcze profilu w serwisie Muzzo.pl - zarejestruj się! 2. Zamieść na nim swoje autorskie kawałki 3. Wyślij e-maila na adres konkurs@990pr.pl, umieść w nim swoje dane tele-adresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji (żebyśmy mogli się z tobą skontaktować!), w temacie wpisz swojego nicka z serwisu Muzzo.pl 4. Dodaj komentarz na profilu konkursowym (http://goodfest.muzzo.pl/) ”Zgłaszam się do udziału w konkursie "Zagraj na Dębica GOODFEST" i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go" Na zgłoszenia czekamy w dniach od 13.08.2012 do 26.08.2012 r. do godziny 23:59:59. Co dalej? Ze wszystkich konkursowych zgłoszeń Jury w składzie: Piotr Szczepanik (Artevolution), Mateusz Nowak (Muzzo.pl) oraz Michał Boroń (Interia.pl), wyłoni zwycięzcę, który zagra na jednej scenie z gwiazdami Dębica GOODFEST! „Dębica GOODFEST” to nowe wydarzenie na festiwalowej mapie Polski, gdzie zaprezentowana zostanie twórczość laureautów i nominowanych do Fryderyków, Paszportów Polityki i Gwarancji Kultury TVP! Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie pod adresem: http://muzzo.pl/grupa/regulamin-konkursu-quot-zagraj-na-debica-goodfest-quot,10306

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post