regulamin remont fest 2011

Założyciel:
Czas Na Muzykę
Czas Na Muzykę Miasto:
Warszawa 12 października ul Bobrowiecka 1a
Zobacz profil
regulamin remont fest 2011
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
29 sierpnia 2011
Ostatnia modyfikacja:
8 września 2011

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Remont Fest 2011”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Remont Fest 2011" (dalej: "Konkurs") jest Maciej Barej (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 5 września 2011 roku do 3 października 2011 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej http://barej-organizuje-caly-rock.muzzo.pl/
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu
5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która dodatkowo jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i działa jako wykonawca albo w ramach zespołu muzycznego.
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, sporządzoną w formie pisemnej, do wglądu Organizatora. 
7. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu
8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia 8 (słownie: ośmiu) zespołów muzycznych, którzy wystąpią podczas Przeglądu zespołów Rockowych Remont Fest 2011. Impreza odbędzie się 23 października 2011 w klubie Remont przy ul. Waryńskiego 12 w Warszawie.
9. Konkurs jest jednoetapowy.
10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. Wysłać na adres mailowy mbarej@orange.pl dane zespołu (Nick użytkownika muzzo.pl, krótkie bio zespołu, strona www, zdjęcie, miejscowość pochodzenia, imiona i nazwiska członków zespołu wraz z funkcja w zespole),dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu , e-mail)
c. uzupełnienie profilu o co najmniej dwa utwory autorskie, wykonywane przez zespół muzyczny 
d. dokonać zgłoszenia uczestnictwa do godziny 23:59:59 dnia 3 października 2011 w Konkursie na stronie http://barej-organizuje-caly-rock.muzzo.pl/ poprzez wprowadzanie jako komentarza tekstu o treści : "Zgłaszam się do konkursu "REMONT FEST 2011 i oświadczam, że zapoznałem się z jego regulaminem i go akceptuję."
e. wypełnienie warunków regulaminu wskazanych w pkt. a-e w terminie od 05.09.2011 do 03.10.2011 r. 
11. Do dnia 10.10.2011 jury powołane przez Organizatora w składzie: Kuba Winiarski (polski muzyk, organizator Browar Rock Festival w Żywcu) ,Sławomir Puchała (polski muzyk, perkusista), Piotr Radecki (Polska The Times, Naj, Gala), Tomasz Wojciechowski (Radio Hobby), Grzegorz Zembrowski ( Radiowa Trójka) wyłoni spośród Uczestników, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 10, zwycięzców Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworów, zamieszczonych przez Uczestników w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.
12. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o warunkach technicznych jakie muszą spełnić. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów, Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, na zasadach wskazanych w pkt. 11.
13. Występ podczas Remont Fest 2011, dla Zwycięzców Konkursu odbędzie się na scenie w klubie Remont przy ul. Waryńskiego 12 w Warszawie. Na tej samej scenie wystąpią także zespoły pozakonkursowe zaproszone przez organizatora. Zespół konkursowy ma 30 minut na zainstalowanie się na scenie wykonanie setu koncertowego (do 4 utworów) i zejście.(Przekroczenie czasu może spowodować dyskwalifikacje zespołu z konkursu).. Organizator zapewnia w dniu finału pełne nagłośnienie tj. "przody", odsłuchy, mikrofony, oraz zestaw perkusyjny bez werbla, stopy i blach.
14. Organizator zapewnia napoje dla zespołów finałowych.
15. Organizator nie zwraca kosztów podroży ani innych kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
17. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrację przez Organizatora maksymalnie 10 minutowego fragmentu swojego występu w formie audiowizualnej oraz wyraża zgodę na zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu materiału oraz jego bezpłatne rozpowszechnianie, w sposób wybrany przez Organizatora, jego odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu nie telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
18. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację jego wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 17 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu, przeglądu zespołów rockowych Remont Fest 2011 i Organizatora.
19. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem koncertu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania koncertu..
20. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas koncertu.

IV. Dane osobowe
21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.interia.pl i www.barej-organizuje-caly-rock.muzzo.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Remont Fest 2011 ul. Malawskiego 7 m 15 02-641 Warszawa.
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje
27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Remont Fest 2011 ul. Malawskiego 7 m 15 02-641 Warszawa.
29. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VI. Postanowienia końcowe
30. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  • Czas Na Muzykę

    Czas Na Muzykę

    Miasto: Warszawa 12 października ul Bobrowiecka 1a

    ŚPIEW,GITARA,PERKUSJA,SKRZYPCE,WIOLONCZELA,FLET. studio nagraniowe,sale do prób muzycznych,pisanie piosenek . Dla dzieci rytmika ,której zabraknie w przedszkolach i szkołach. OFERTA DLA FIRM : BIZNES, POLITYKA, EDUKACJA i wiele innych zawodów, wymagają ciągłej komunikacji, występów na forach publicznych i używania głosu.Kurs dla osob dorosłych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów. Podstawewe elementy, jakie może zawierać trening głosu to: Oddech jako podstawa funkcjonowania głosu Prawidłowa postawa Emocje i poczucie siły Głos i jego barwa Dykcja czyli wyraźne mówienie Autoprezentacja Wypowiedzi medialne – dla dziennikarzy i ludzi show-biznesu Speech w biznesie Konwersacja Lekcje śpiewu Pracujemy nad doskonałością i klarownością jezyka, a także siłą i barwą głosu, mową ciała, postawą i poczuciem pewności siebie podczas mów STRONA INTERNETOWA czasnamuzyke.pl

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post