Regulamin - Zagraj na SZIGET Festival 2014

Założyciel:
Sziget Festival - The Island of Freedom
Regulamin - Zagraj na SZIGET Festival 2014
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
7 maja 2014
Ostatnia modyfikacja:
21 maja 2014

Regulamin Konkursu Zagraj na SZIGET Festival 2014

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Zagraj na SZIGET Festival 2014" (dalej: „Konkurs") jest Jarosław Szubrycht, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Trzecie Ucho“, adres ul. Bobowskiego 2/22, 31 – 552 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działałności Gospodarczej, NIP 6842145788, REGON 120910396 (dalej: „Organizator"), partner Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., organizatora „SZIGET Festiwal 2014“ na Węgrzech.
2. Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., organizator „SZIGET Festiwal 2014“ (dalej: „Fundator“).
3. Konkurs trwa od dnia 07 maja 2014 roku od godziny 14:00:00 do dnia 30 maja 2014 roku do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej http://sziget.muzzo.pl/
5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która: działa jako artysta indywidualny (wokalista, muzyk itp.) lub jako zespół, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
7. W Konkursie mogą uczestniczyć artyści reprezentujący różne gatunki muzyki.
8. W Konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
9. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

10. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia artysty (zespołu), który wystąpi podczas „SZIGET Festiwal 2014“ w dniu 11 lub 12 sierpnia 2014 roku. Dokładna data oraz godzina występu zostanie ustalona przez Fundatora w porozumieniu z Organizatorem.
11. Konkurs jest dwuetapowy.
12. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie www.muzzo.pl – w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail info@trzecieucho.pl wiadomości o temacie: (SZIGET + nick użytkownika muzzo.pl) artysty (zespołu) albo osoby kontaktowej, działającej w ich imieniu, w treści e-maila powinny znajdować się również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie profilu o autorski utwór (fragment utworu), lub kilka utworów,
d. dodanie w komentarzach na profilu http://sziget.muzzo.pl/ informacji o następującej treści: "zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj na SZIGET Festival 2014“ i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go".
e. wypełnienie warunków Regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie powinno nastąpić w terminie od 07.05.2014 od godziny 14:00:00 do 19.05.2014 r. do godziny 23:59:59.
13. Do dnia 21.05.2014 jury powołane przez Organizatora w składzie:Jarosław Szubrycht (Organizator) oraz Mateusz Nowak (Muzzo.pl), wyłoni 10 (dziesięciu) Uczestników, spośród tych, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 11 Regulaminu, i którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów) zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.
14. Drugim etapem Konkursu będzie głosowanie, przeprowadzone za pomocą smsów w dniach od 22.05.2014 r. od godziny 00:00 do 29.05.2014 r. do godziny 23:59:59 wśród użytkowników serwisu muzzo.pl (także tych niezarejestrowanych), którego celem będzie wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Zwycięzcą Konkursu zostanie jeden z Uczestników, zakwalifikowanych przez jury do II etapu, który otrzyma największa ilość głosów w głosowaniu sms-owym. Zasady udziału i głosowania określa odrębny regulamin, dostępny w serwisie muzzo.pl od dnia 22.05.2014 r. pod adresem http://sziget.muzzo.pl/
15. Wyłonienie zwycięzcy nastapi do dnia 30 maja 2014 roku.
16. Nagrodą główną w Konkursie jest umożliwienie występu (40-minut) podczas „SZIGET Festiwal 2014“.
17. Dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną na poczet przejazdów na „SZIGET Festiwal 2014“ w wysokości 2 000,00 złotych.
18. Nagroda o której mowa w ust. 17 zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatności podatku dokona Organizator jako płatnik podatku.
19. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o dokładnym terminie występu oraz warunkach technicznych jakie musi spełnić w celu uczestnictwa w „SZIGET Festiwal 2014“. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów w terminie do dnia 15 czerwca 2014 r., Uczestnik nie będzie dopuszczony do występu, a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który otrzymał drugą w kolejności największą liczbę głosów sms.
20. Występ podczas „SZIGET Festiwal 2014“ odbędzie się na scenie Sziget Europe Stage. Obsługę techniczną koncertu zapewni Fundator.
21. Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Fundatora.
22. Organizator informuje, a Uczestnik oświadcza, że znane są mu następujące zastrzeżenia Fundatora, dotyczące realizacji nagrody:
1) zwycięzca Konkursu może zostać zobowiązany przez Fundatora do wyrażenia zgody na rejestrację występu zwycięzcy podczas „SZIGET Festiwal 2014“ oraz jego rozpowszechnianie w sposób ustalony przez Fundatora,
2) zwycięzca Konkursu może zostać zobowiązany przez Fundatora do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z udziałem w „SZIGET Festiwal 2014“,
3) zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Fundatorem, której przedmiotem będą zasady, dotyczące występu zwycięzcy podczas „SZIGET Festiwal 2014“,
4) Organizator oświadcza, a zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem „SZIGET Festiwal 2014“, Fundator bedzie mieć prawo do natychmiastowego przerwania występu,
5) zwycięzca nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu występu podczas „SZIGET Festiwal 2014“.
21. Organizator oraz Fundator nie pokrywają kosztów noclegu oraz innych kosztów związanych z udziełem w „SZIGET Festiwal 2014“ ponad kwotę, o której mowa w pkt. 17 powyżej.

IV. Dane osobowe

22. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
23. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
24. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na stronie www.muzzo.pl, www.interia.pl oraz www.szigetfest.pl w przypadku, gdy zostanie on zwycięzcą Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
25. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Jarosław Szubrycht, ul. Bobowskiego 2/22, 31 – 552 Kraków.
26. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Reklamacje

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora: Jarosław Szubrycht, ul. Bobowskiego 2/22, 31 – 552 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
29. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


VI. Postanowienia końcowe

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
31. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post