Regulamin2013

Założyciel:
Life Festival Oświęcim 2013
Regulamin2013
Rodzaj muzyki:
Rock
Założenie grupy:
26 kwietnia 2013
Ostatnia modyfikacja:
26 kwietnia 2013

Regulamin konkursu 'Zagraj na LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2013'

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Zagraj na LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2013" (dalej: "Konkurs") jest Fundacja Peace Festival z siedzibą w Oświęcimiu-Zaborze przy ul. Borowiec 47d, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000333185 (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 26.04.2013 roku do 22.05.2013 roku.
3. Informacje na temat Konkursu oraz jego Regulamin dostępne są na stronie internetowej www.lfo.muzzo.pl
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników serwisu www.muzzo.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, która jest zarejestrowana w serwisie www.muzzo.pl i która działa jako wykonawca albo w ramach zespołu muzycznego albo jako wokalista.
5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
6. Dokonując zgłoszenia w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

8. Konkurs jest organizowany celem wyłonienia młodego zespołu muzycznego (wokalisty) i umożliwienie mu występu na festiwalu „Life Festival Oświęcim 2013” w Oświęcimiu (dalej: „Festiwal”) podczas koncertu finałowego w dniu 29 czerwca 2013 roku.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. posiadanie przez Uczestnika profilu w sekcji "Wykonawcy" w serwisie muzzo.pl (dalej: „Profil”)– w przypadku jego braku konieczna jest rejestracja w serwisie www.muzzo.pl,
b. przesłanie na adres e-mail konkurs@peacefestival.pl wiadomosci zawierającej w temacie wiadomości Nick użytkownika muzzo.pl, zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty, jak również dane teleadresowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu,
c. uzupełnienie Profilu o przynajmniej jeden autorski utwór, wykonywany przez Uczestnika (zespół muzyczny/wokalistę)
d. dodania jako komentarz do profilu www.lfo.muzzo.pl informacji o następującej treści "zgłaszam się do udziału w konkursie „Zagraj na Life Festiwal Oświęcim 2013” i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go".
e. wypełnienie warunków regulaminu wskazanych w pkt. a-d w terminie od 26.04.2013 r. do 22.05.2013 r.
10. W Konkursie jury powołane przez Organizatora w składzie: Dariusz Maciborek, Artur Gadowski, Robert Sankowski oraz Michał Boroń wyłoni do dnia 07 czerwca 2013 r. spośród Uczestników, którzy spełniają kryteria, wskazane w ust. 9, zwycięzcę Konkursu. Kryterium wyboru będzie merytoryczna ocena utworu (utworów), zamieszczonych przez Uczestnika w jego profilu w serwisie www.muzzo.pl.
11. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie, o dokładnym terminie, w którym odbędzie się jego koncert oraz o warunkach technicznych, jakie musi spełnić. W przypadku niespełnienia przez danego Uczestnika wskazanych przez Organizatora kryteriów, w tym w przypadku braku możliwości przybycia na koncert w podanym przez Organizatora terminie, Zwycięzca traci prawo do udziału podczas Festiwalu a jury dokona dodatkowego wyboru kolejnego Uczestnika, który spełnia wymogi określone w ust. 9 i który zostanie odpowiednio oceniony przez jury pod względem merytorycznym.
12. Nagrodą w Konkursie jest w występ na Festiwalu w dniu 29.06.2013 r. Organizator gwarantuje również nocleg (w przypadku, gdy Zwycięzcą będzie zespół dla całego zespołu), w hotelu w Oświęcimiu lub jego bliskiej okolicy (nie dalej niż 15 km) w terminie 29/30 czerwca 2013 roku oraz pokrycie kosztów podróży, związanej z występem.
13. Występ może trwać maksymalnie 30 minut. Zwycięzca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu muzycznego (szczegóły zostaną przekazane w sposób, o którym mowa w pkt. 11 powyżej). Obsługę techniczną koncertu zapewni Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej terminu koncertu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
15. Zwycięzca Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację przez Organizatora występu w formie audiowizualnej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie z zarejestrowanego występu na polach eksploatacji obejmujących w szczególności
a) zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy występu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których występ utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania występu w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia występu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Zwycięzca konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Zwycięzcy Konkursu zmian i przeróbek występu, polegających w szczególności na wprowadzeniu skrótów, rozdziału warstwy audio od warstwy wideo występu, łączenia występu lub jego fragmentów z innymi nagraniami audialnymi lub audiowizualnymi, itp. oraz do korzystania z tych opracowań i dowolnych fragmentów (także w formie tzw. screenshotów) na każdym z pól eksploatacji wskazanych w niniejszym punkcie, do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu występu publiczności,, do udostępniania (rozpowszechniania) występu anonimowo bądż z podaniem imienia i nazwiska wykonawcy albo nazwy zespołu oraz do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do występu.
16. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wykorzystanie i publikację przez Fundację ich wizerunku, w zakresie wskazanym w pkt. 16 oraz przy wszelkich działaniach promocyjnych, dotyczących Konkursu, Festiwalu i Organizatora.
17. Organizator oświadcza, a Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachowania Zwycięzcy podczas występu, które może naruszać dobra osobiste lub uczucia osób trzecich, lub które prowadzi do szkód materialnych lub jest sprzeczne z regulaminem Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania występu Zwycięzcy, a ponadto Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód jakie poniesie Organizator w związku z takich zachowaniem Zwycięzcy Konkursu podczas występu na Festiwalu
18. Uczestnik nie nabywa prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udziału albo Zwycięstwa w Konkursie albo udziału w Festiwalu.
19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności na ekwiwalent pieniężny.
20. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

IV. Dane osobowe

21. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
22. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
23. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.muzzo.pl oraz www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcą Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7. dni od dnia wyboru zwycięzcy Konkursu.
24. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Oświęcim ul. Borowiec 47d.
25. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

V. Postanowienia końcowe

27. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
28. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 • Life Festival Oświęcim 2013

  Life Festival Oświęcim 2013

  Miasto: Oświęcim

  UWAGA: Mamy zwycięzcę!!! Druga edycja konkursu Life Festival Oświęcim i Muzzo.pl rozstrzygnięta. Laureatem został zespół Future Folk (http://future-folk.muzzo.pl/), łączący taneczne rytmy z muzyką góralską. Jury w składzie Darek Maciborek (pomysłodawca i dyrektor artystyczny Life Festival Oświęcim), Artur Gadowski (wokalista, lider zespołu Ira), Michał Boroń (Interia.pl) oraz Robert Sankowski (Gazeta Wyborcza) zadecydowali, że spośród setek zgłoszeń, to właśnie ta grupa powinna zagrać na LFO2013. Nagrodą w konkursie jest występ na głównej scenie podczas koncertu finałowego, 29 czerwca. Future Folk zagrają przed Kozak System, Brodką, Rayem Wilsonem oraz gwiazdą wieczoru – Stingiem. Zwycięzcy gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy na festiwal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHCIAŁBYŚ ZAGRAĆ PODCZAS JEDNEGO Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ MUZYCZNYCH 2013 ROKU? MARZY CI SIĘ WYSTĘP PRZED LEGENDĄ ROCKA? POCHWAL SIĘ SWOJĄ MUZYKĄ I ZAGRAJ NA KONCERCIE FINAŁOWYM LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2012, OBOK TAKICH ARTYSTÓW, JAK: BRODKA, RAY WILSON CZY STING! Organizator Life Festival Oświęcim 2013 przy współpracy z Muzzo.pl ogłasza drugą edycję konkursu, którego zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojej twórczości podczas koncertu finałowego Life Festival Oświęcim 2013, którego główną gwiazdą będzie legendarny STING! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w dniach 26 kwietnia do 22 maja 2013 roku: - posiadać aktywny profil w serwisie muzzo.pl - uzupełnić go o przynajmniej jeden autorski utwór muzyczny - dodać jako komentarz do profilu www.lfo.muzzo.pl informacji o następującej treści "Zgłaszam się do udziału w konkursie ’Zagraj na Life Festiwal Oświęcim 2013’ i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje go ". - wysłać na adres konkurs@peacefestival.pl wiadomość o temacie: ‘Nick użytkownika w Muzzo.pl, nazwa zespołu/wokalisty albo osoby kontaktowej, działającej w imieniu zespołu/wokalisty’, zawierającego również dane kontaktowe tj. adres e-mail oraz numer telefonu. Ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w dniach 26 kwietnia – 22 maja 2013 roku jury w składzie: Darek Maciborek (pomysłodawca i dyrektor artystyczny Life Festival Oświęcim), Artur Gadowski (IRA), Michał Boroń (Interia.pl) oraz Robert Sankowski („Gazeta Wyborcza”), do 7 czerwca 2013 roku, wybierze zwycięzcę, który zagra na koncercie finałowym Life Festival Oświęcim 2013, obok takich gwiazd jak: Brodka, Ray Wilson i Stiltskin oraz STING! Szczegóły konkursu w regulaminie pod adresem: http://muzzo.pl/grupa/regulamin2013,10350 --- To już druga edycja konkursu - w 2012 roku laureatem została rezydująca w Krakowie międzynarodowa grupa Teddy Jr., która w nagrodę wystąpiła przed Kroke z Anną Marią Jopek, Antwerp Gipsy-Ska Orchestra oraz główną gwiazdą - Peterem Gabrielem.

 • Kuba

  Kuba

  Miasto: świebodzin

  ...

 • inside

  inside

  Miasto: Łódź

  Zespół INSIDE to grupa muzyczna, od 2011 roku działająca jako związek czterech jednostek, tworzący muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego. Grupa wykorzystuje media w postaci wizualizacji, performance jako uzupełnienie do przekazu zawartego tekstach. Obecnie prowadzone są prace nad ukończeniem płyty pt. ” Ephemeral” na której znajdzie się dziesięć rozbudowanych kompozycyjnie i brzmieniowo utworów. Zapraszamy do polubienia naszej strony: https://pl-pl.facebook.com/Inside.Progressive

 • Mats Meguenni

  Mats Meguenni

  Miasto: Krakow

  Mats Meguenni, artysta niezwykle ceniony ze względu na nieprzeciętny talent muzyczny, niepowtarzalny głos i indywidualność artystyczną. Pochodzi z Norwegii. Z wykształcenia jest lekarzem. Gra na gitarze akustyczne, elektrycznej, trąbce oraz śpiewa. Od wielu lat tworzy i pracuje nad własnym materiałem do którego szuka inspiracji od wielu Światowej klasy artystów, takich jak: Billy Joel, John Mayer, Stevie Wonder, The Beatles i Toto. W Polsce rozpoznawany jest jako jedna z gwiazd pierwszej edycji programu X-Factor® w którym dał się poznać jako wokalista o bardzo interesującym głosie i równie wielkiej charyzmie scenicznej. Pop – Rockowe widowiska, które tworzy są pełne ekspresji i emocjonalnych uniesień gwarantujące niezapomniane show. Jako młody artysta, Mats dostał propozycję zagrania własnych utworów symfonicznie wraz z Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej i Płockiej. Wydarzenia były ogromnym sukcesem artysty, który otrzymał wiele pozytywnych opinii. Obecnie Mats nagrywa swoją debitancką płytę, którą usłyszymy już niebawem.

Tytuł wątku Autor wątku Liczba postów Ostatni post