REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl (Grupa INTERIA.PL MEDIA sp. z o.o. sp.k.)

I.DEFINICJE

INTERIA.PL – z siedzibą w Krakowie: os Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000416593, o kapitale zakładowym: 7 035 499 PLN (opłaconym w całości).
Regulamin - niniejszy regulamin.
Serwis - internetowa platforma społecznościowa Muzzo znajdująca się w pod adresem internetowym www.muzzo.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia), która zaakceptowała Regulamin.
Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik w szczególności:
  a.zarządza zawartością Profilu,
 • b.modyfikuje Wizytówkę Użytkownika,
 • c.aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi,
 • d.komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.
Baza Kont Użytkowników - zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez INTERIA.PL jako Administratora Danych Osobowych za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
Profil, Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego INTERIA.PL, dostępny za pomocą Konta Użytkownika służący do:
 • a.kreacji
 • b.przechowywania
 • c.udostępniania
określonej zawartości (zespołu informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika ) innym użytkownikom internetu w ramach Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu.
Wizytówka Użytkownika - miejsce w internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, tworzone przez Serwis na podstawie danych z Profilu, zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisu w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL udostępnionej Użytkownikowi, zawierające informacje, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny;
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługi - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący:
 • a.kreację m.in. Wizytówki, galerii z plikami audio, audio i video za pomocą mechanizmu Profil Użytkownika,
 • b.hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL podłączonej do światowych zasobów w Internecie m. in. Wizytówki, galerii pod indywidualnym adresem w ramach Serwisu,
 • c.pozycjonowanie Wizytówki według kryteriów wyszukiwania,
 • d.dostęp w szczególności do Forum i innych zasobów Serwisu

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Do pełnego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" np. Internet Explorer 5.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
 • 2. Opcje:
  • a. wyszukiwania
  • b. przeglądania Forum, Wizytówek Użytkownika
  • c. odsłuchiwania plików audio, audio i video w galerii Użytkowników itp.
  są dostępne dla każdego użytkownika internetu.
 • 3. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.
 • 4. Jednocześnie z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu zawarta zostaje Umowa.
 • 5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 • 6. Sprzedaż Kont w ramach Serwisu przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta Użytkownika oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 • 7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych.
 • 8. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • 9. Serwis zapewnia funkcjonalność wgrywania plików audio do własnego Profilu. W ramach tej funkcjonalności użytkownik oświadcza, że przysługują mi prawa własności intelektualnej obejmujące w szczególności prawa autorskie do tekstu i muzyki oraz prawa pokrewne w odniesieniu do niniejszego utworu oraz informuje o objęciu tego utworu umową z ZAiKS. INTERIA.PL jako usługodawca Serwisu nie sprawdza i nie kontroluje ww. oświadczeń z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
 • 10. Użytkownik wyraża również warunkową zgodę na publiczne udostępnianie utworu jako dźwięku w formie nadawania i rozpowszechniania lub web castingu lub w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych oraz sieci telefonii komórkowych i nadawanie przewodowe lub bezprzewodowe przez stacje naziemne przez INTERIA.PL lub Radio Muzyka Fakty (w tym miasto muzyki.pl) lub inny podmiot Grupy Bauer zgodnie z oświadczeniem. Przy czym, warunkiem emisji pliku audio przez INTERIA.PL jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:
  • a. potwierdzenie oświadczenia określonego w ust.9 niniejszego paragrafu na piśmie,
  • b. przesłanie pełnej metryczki utworu wskazującej autora tekstu, muzyki, artystów wykonawców,
  • c. wyrażenie zgody na piśmie na emisję pliku audio w określonym medium INTERIA.PL (INTERIA TV, radio, lub strona WWW).
  Jeżeli Użytkownik powyższych warunków nie spełni, zgoda określona w ustępie 10 niniejszego paragrafu jest nieskuteczna a INTERIA.PL, nie przystąpi do korzystania z pliku audio

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

 • 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
 • 2. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:
  • a) w przypadku cesji praw i zobowiązań INTERIA.PL (rozdział XIII ustęp 4 Regulaminu)
  • b) w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.
  • c) w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia jeżeli:
  • a) na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy Użytkownik nie korzystał z Serwisu,
  • b) w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Systemu,
  • c) w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji.
 • 5. W przypadku stwierdzeniu przez INTERIA.PL upływu terminu, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem INTERIA.PL uzasadniają wypowiedzenie (ust.4 lit. c)), INTERIA.PL prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie zablokowane niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
 • 6. INTERIA PL ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy poprzez zablokowanie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale X Regulaminu.
 • 7. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym w ust.1 i następnych niniejszego rozdziału poprzez kliknięcie w zakładkę „usuń konto” w ramach Konta Użytkownika.

IV. REJESTRACJA

 • 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 • 2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Nick oraz hasło.
 • 3. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości z portalu www.interia.pl oraz od innych Użytkowników Serwisu.
 • 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika.
 • 5. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  • c. wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
   • i. adresu e-mail, chyba, że na wyraźne życzenie Użytkownika;
   • ii. hasła do Konta Użytkownika;
   • iii. dokładnej daty urodzin (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);
   • iv. numer telefonu,
   • v. innych danych osobowych,
  • d. może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji lub danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
  • e. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204),
  • f. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego
  • g. przyjmuje do wiadomości, że jedną z funkcjonalności w Serwisie jest możliwość komunikowania się z innymi Użytkownikami Serwisu oraz otrzymywania informacji o zdarzeniach związanych z profilem Użytkownika.
 • 6. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.
  • V. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

   • 1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
   • 2. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
    • a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,
    • b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
    • c. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
    • d. szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,
    • e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
    • f. odtworzenie hasła umożliwiającego identyfikację Użytkownika w Systemie, jeżeli Użytkownik utraci go w wyniku okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,
    • g. za treści umieszczane i przesyłane w szczególności w Serwisach i Wizytówkach Użytkowników lub przesyłane w ramach Serwisu,
    • h. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
    • i. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,
    • j. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,
    • k. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

   VI. Uprawnienia Użytkownika

   • 1. Każdy Użytkownik ma prawo a nie obowiązek korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu co w szczególności oznacza, że są oni uprawnieni do:
    • a. wyboru preferowanego Konta:
     • i. Profil Użytkownika Muzyka (Wykonawcy) lub
     • ii. Profil Użytkownika Fana
    • b. stworzenia Wizytówki Użytkownika z określeniem:
     • i. nazwa wykonawcy / nick fana
     • ii. rodzaj wykonywanej / sluchanej muzyki
     • iii. miasto zamieszkania
     • iv. opis własny
    • c. stworzenia własnej galerii na udostępnionych Użytkownikowi zasobach pamięci zdjęć, plików audio lub audio lub wideo.
    • d. kojarzenia Nicka z oznaczeniem z aplikacji desktopowej i’Desk
    • e. przypisania określonych oznaczeń wyszukiwania (mechanizm Tagów) w celu pozycjonowania Użytkownika w Serwisie
    • f. dodawania wiadomości do Kalendarium / imprez
    • g. komentowania na forum Serwisu Profili innych Użytkowników  
    • h. zakładania grup zainteresowań.
    • i. kontaktowania się z innymi Użytkownikami Serwisu.

    VII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL

    • 1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług w ramach Systemu.
    • 2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nie udostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
    • 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
     • a. okresowego wyłączania dostępności Systemu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
     • b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Systemu bez podania przyczyn,
     • c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez INTERIA.PL,
     • d. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
     • e. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

    VIII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

    • 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
     • a. informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
     • b. przestrzegania Regulaminu,
     • c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
     • d. przestrzegania NETYKIETY,
     • e. nie naruszania praw osób trzecich
     • f. w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko INTERIA.PL z tytułu naruszenia ich praw przez materiały opublikowane przez Użytkownika, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL.
    • 2. Z uwagi na charakter Serwisu (hosting), INTERIA.PL nie sprawdza pochodzenia materiałów wgrywanych do Profili Użytkownika w ramach Serwisu, co szczególności oznacza, że udostępniając materiały czy to w formie tekstów, zdjęć, audio lub audio i video oświadcza, że:
     • a. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do takich materiałów, w takim zakresie aby materiały udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
     • b. w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia materiałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić lub zrekompensować INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, innych praw jakie ta osoba zgłosi w związku z udostępnianiem i działalnością Serwisu INTERIA.PL,
     • c. wyraża zgodę na obróbkę techniczną materiałów w celu dostosowania jej do udostępniania na łamach Serwisu (długość, waga, rozmiar).
    • 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do materiałów wgranych przez Użytkownika do Serwisu, niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa przez udostępnienie materiału w Serwisie w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    • 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres podany w rozdziale XIII ust. 10 i określać:
     • a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,
     • b. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,
     • c. zarzuty Użytkownika,
     • d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
     • e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
    • 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

    X. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

    • 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:
     • a. naruszy postanowienie rozdziału II ust.9
     • b. używa Nicka tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
     • c. kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.
     • d. w sposób rażący lub uporczywy:
      • i. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
      • ii. narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
      • iii. narusza postanowienia Umowy,
      • iv. wykorzystuje Serwis do celów promocji i reklamy , a w szczególności do prezentowania reklam.
    • 2 Użytkownik po zablokowaniu Konta na podstawie ust. 1 niniejszego rozdziału przez INTERIA.PL, nie ma prawa do zarejestrowania się ponownie bez uprzedniej zgody INTERIA.PL udzielonej na piśmie.

    XI. POUFNOŚĆ

    • 1. Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
    • 2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
    • 3. Baza Profili podlega ochronie prawnej, jest gromadzona tylko i wyłącznie na potrzeby świadczenia usług pozycjonowania i wyszukiwania Wizytówek i Profili Użytkowników itp.
    • 4. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:
     • a. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
     • b. do poprawiania tych danych,
     • c. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników.
    • 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

    XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    • 1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
     • a. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii,
     • b. zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,
     • c. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
    • 2. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
    • 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
    • 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
    • 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
    • 6. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi nie gorzej niż INTERIA.PL.
    • 7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
    • 8. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
    • 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.
    • 10. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Systemu należy kierować na adres: znajomi@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL MEDIA sp. z o.o. sp.k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "muzzo".
    • 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 lipca 2008 roku.